ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Κυριαζῆς Δασκαλούδης, ὕμνοι λειτουργίας

PostHeaderIcon Κυριαζῆς Δασκαλούδης, ὕμνοι λειτουργίας

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Κυριαζῆς Δασκαλούδης, ὕμνοι λειτουργίας.  παρεχωρήθησαν σὲ ψηφι­α­κὴ μορφὴ ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ ἱερέως ᾿Αθανασίου Σ..

 

    ῞Υμνοι λειτουργίας

 

958-01 χερουβικόν.

958-02 ἀπόσπασμα ἀπὸ «δύναμις» τρισαγίου.

958-03 χερουβικόν.

958-04 ἀπόσπασμα χερουβικοῦ («καὶ τῇ ζωοποιῷ»).

958-05 χερουβικόν.

958-06 τρισάγιον β΄ ἤχου.

958-07 «δύναμις» ᾿Αβαγιανοῦ.

958-08 χερουβικόν, ἦχος δ΄ αγια.

958-09 χερουβικόν.

958-10 πληρωτικά, «Κύριε, ἐλέησον».

 

 

    Κυριακὴ τῶν πατέρων μηνὸς ᾿Ιουλίου, θεία λειτουργία

 

959-01 ἀπολυτίκια.

959-02 τρισάγιον.

959-03 δύναμις Στανίτσα.

959-04 ἀπόστολος.

959-05 εὐαγγέλιον.

959-06 χερουβικόν (μέχρι «μέριμναν»).

959-07 πάντων ἡμῶν.

959-08 «Ταῖς ἀγγελικαῖς».

959-09 πληρωτικά.

959-10 λειτουργικά.

959-11 τὰ ὑπόλοιπα τῆς λειτουργίας μέχρι τὸ κοινωνικόν.

 

 

(δημοσίευσις 20/3/2011)