ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Χατζόπουλος, 14 σεπτεμβρίου

PostHeaderIcon Χατζόπουλος, 14 σεπτεμβρίου

 

    ᾿Αρχεῖον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    Χατζόπουλος (Δημήτριος;), ὄρθρος καὶ θεία λειτουργία τιμίου σταυ­ροῦ.  ψηφιακὴ ἐπεξεργασία, κεί­με­να καὶ παρα­χώ­ρησις (στὶς 14/10/2010) ὑπὸ τοῦ θεο­λόγου καὶ πρωτο­ψάλ­του Παναγιώτου Πα­πα­σταύ­ρου, τὸν ὁποῖον ἰδιαι­τέρως εὐχα­ρι­στῶ.

 

    Ὄρθρος καὶ θεία λειτουργία τιμίου σταυροῦ

 

1295-01 «Σταυρὸν χαράξας».

1295-02 «Ὢ τρισμακάριστον ξύλον».

1295-03 «Ἔκνοον πρόσταγμα».

1295-04 ἡ ἐνάτη ᾠδή.

1295-05 «Μυστικὸς εἶ, Θεοτόκε».

1295-06 «Πᾶσα πνοή», ἦχος πλ. δ΄.

1295-07 «Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος, τὸ ζωηφόρον φυτόν».

1295-08 «Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος, ὡς βότρυν».

1295-09 δοξαστικὸν «Σήμερον προέρχεται».

1295-10 δοξολογία, ἦχος αγια.

1295-11 ᾀσματικὸν τοῦ σταυροῦ.

1295-12 τελετὴ ὑψώσεως τιμίου σταυροῦ.

1295-13 εἰρηνικὰ καὶ εἰσοδικὸν λειτουργίας.

1295-14 «Τὸν σταυρόν σου», δύναμις.

1295-15 ἀπόστολος.

1295-16 «Δόξα σοι, Κύριε», καὶ χερουβικόν, ἦχος αγια.

1295-17 λειτουργικά Τιμωνίδη.

1295-18 «Πάτερ ἡμῶν», «Εἷς ἅγιος».

1295-19 κοινωνικὸν «᾿Εσημειώθη ἐφ' ἡμᾶς», ἦχος αγια.

1295-20 ὕμνοι ἀπολύσεως.

 

(δημοσίευσι 19/3/2011)