ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Χατζόπουλος, διάφοροι ὕμνοι

PostHeaderIcon Χατζόπουλος, διάφοροι ὕμνοι

 

    ᾿Αρχεῖον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    Χατζόπουλος (Δημήτριος;), διάφοροι ὕμνοι.  ψηφιακὴ ἐπεξεργασία, κεί­με­να καὶ παρα­χώ­ρησις (στὶς 14/10/2010) ὑπὸ τοῦ θεο­λόγου καὶ πρωτο­ψάλ­του Παναγιώτου Πα­πα­σταύ­ρου, τὸν ὁποῖον ἰδιαι­τέρως εὐχα­ρι­στῶ.

 

    Διάφοροι ὕμνοι

 

1294-01 «Θεοτόκε παρθένε», ἦχος α΄, Μπερεκέτου.

1294-02 «Χαῖρε, κεχαριτωμένη», ἦχος β΄, Μπερεκέτου.

1294-03 «Μαρία», ἦχος γ΄, Μπερεκέτου.

1294-04 «Δοῦλοι Κύριον», κράτημα, «῞Οτι σωτῆρα».

1294-05 «Σταυρὸν χαράξας».

1294-06 «῾Ο ἄγγελος ἐβόα».

1294-07 «Οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ».

1294-08 «Τῶν ἁγίων πατέρων ὁ χορός».

1294-09 δοξολογία ᾿Ιακώβου, ἦχος πλ. δ΄.

1294-10 λειτουργικά, ἦχος βαρύς.

1294-11 «῞Αγιος ἅγιος ἅγιος» μεγ. Βασιλείου.

1294-12 λειτουργικὰ Τιμωνίδη.

1294-13 «Μεγάλυνον, ψυχή μου... Μυστήριον ξένον».

 

 

    ῾Εσπερινὸς κυριακῆς τῶν ἁγίων πατέρων (πεντηκοσταρίου)

 

1294-14 «Κύριε, ἐκέκραξα», πλ. β΄.

1294-15 «Νίκην ἔχων, Χριστέ».

1294-16 «Σέ, Κύριε, τὸν ὄντα».

1294-17 «Κύριε, τῇ σῇ ἀναλήψει».

1294-18 δοξαστικὸν «Τὰς μυστικὰς σήμερον».

 

(δημοσίευσις 19/3/2011)