ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Σπυρίδων Μαϊδανόγλου (Μαϊδανόζογλου)

PostHeaderIcon Σπυρίδων Μαϊδανόγλου (Μαϊδανόζογλου)

 

 

    ῞Υμνοι μεγάλης τεσσαρακοστῆς μὲ τὸν πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Μαϊ­δα­νό­γλου ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας.  μητροπολιτικὸς ναὸς ἁγίου Μηνᾶ ῾Ηρακλείου Κρή­της, 1974.  ἐκ τοῦ ἀρχείου τοῦ συλλέκτου ἰατροῦ Μανόλη Χναράκη.

 

610-01 «Εἰς πολλὰ ἔτη».

610-02 ἀπόσπασμα χερουβικοῦ.

610-03 «᾿Ατενίσαι».

610-04 «Σήμερον ὁ ἀπρόσιτος τῇ οὐσίᾳ».

610-05 ἀργὸν «Κατευθυνθήτω» προηγιασμένης.  «Νῦν αἱ δυνάμεις».

610-06 κανὼν ἀκαθίστου (α΄).

610-07 κανὼν ἀκαθίστου (β΄).

610-08 «Χαῖρε, νύμφη» καὶ «ἀλληλούια».

610-09 εὐχὴ «῾Υπερένδοξε, ἀειπάρθενε».

610-10 «Τὴν ὡραιότητα» ἀργόν.

610-12 ψαλμὸς 50ός, «Τῆς μετανοίας», βαρύς.

610-13 «Τὰ πλήθη».  «Πᾶσα πνοὴ» καὶ δύο ἀναστάσιμα στιχηρὰ βαρέος ἤχου.

610-14 «Δεῦτε ἐργασώμεθα».

610-15 ὕμνοι ἀπολύσεως.


(δημοσίευσις 13/1/2011)