ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Κυριαζῆς Δασκαλούδης, πρωτοψάλτης Λαρίσης

PostHeaderIcon Κυριαζῆς Δασκαλούδης, πρωτοψάλτης Λαρίσης

 


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    Κυριαζῆς Δασκαλούδης σὲ διάφορες ἠχογραφήσεις ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας, ἀρχεῖον ἱερέως Γεωργίου ῾Ρ. (ψηφιοποίησις Δ.Α., 2011).  ἄνευ χρονολογίας, ἀλλὰ εἶναι πιθανὸν αὐτὲς οἱ ἠχογραφήσεις νὰ πραγματοποιήθηκαν πρὶν ἀπὸ 15 ἢ καὶ 20 χρόνια.

1533-1 ἀπόσπασμα ἀπὸ «δύναμις» τρισαγίου (λέξι «ἀθάνατος»).  κατόπιν ἕνα χερουβικόν (σὲ ὕφος ἐξωτερικόν) μέχρι «μέριμναν»· στὸ τέλος τοῦ «Τριάδι» ἀκούγεται νὰ λέῃ· «...ααααααα(χ)... καλὲ Τριάδι»!
1533-2 «δύναμις» τρισαγίου ὕμνου. κατόπιν ἕτερον χερουβικόν.
1533-3 χερουβικὸν ἕτερον.
1533-4 χερουβικόν (ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας).
1533-5 χερουβικὸν ἕτερον (παλαιὰ ἠχογράφησις, ὄχι καθαρή). πάντως τὸ «ἰσοκράτημα» ἀκούγεται σὰν μηχανικό.
1533-6 πασαπνοάριον πλ. α΄.  εἶτα μέλος ἀργὸν «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα».
1533-7 ἀργὴ δοξολογία μὲ ᾀσματικόν.
1533-8 ἀπόσπασμα ἀπὸ «δύναμις» τρισαγίου.

(δημοσίευσις 21/1/2012)

 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Κυριαζῆς Δασκαλούδης, πρωτοψάλτης Λαρίσσης.  χερουβικὰ καὶ ἄλλοι ὕμνοι.


924-01 χερουβικὸν πλ. δ΄ (μέχρι «μέριμναν»)· ἴσως ἐκτὸς ναοῦ.

924-03 χερουβικὸν πλ. α΄ (μέχρι «μέριμναν»).

924-04 δύναμις, μέλος Στανίτσα.

924-06 ἀπόσπασμα χερουβικοῦ πλ. α΄.  

924-07 χερουβικὸν πλ. δ΄ (μέχρι «μέριμναν»).

924-08 χερουβικὸν βαρέος ἤχου (ἀπόσπασμα).

924-09 ἀπόσπασμα χερουβικοῦ γ΄ ἤχου.

924-10 «Πᾶσα πνοή», πλ. α΄.

924-11 «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα».

924-12 στίχοι ἀργῆς δοξολογίας.

 

(δημοσίευσις 6/12/2010)