ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ῞Αγιος ᾿Ανδρέας ᾿Εγλυκάδος 3/2/1974

PostHeaderIcon Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ῞Αγιος ᾿Ανδρέας ᾿Εγλυκάδος 3/2/1974

᾿Αρχεῖον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ῞Αγιος ᾿Ανδρέας ᾿Εγλυκάδος Πατρῶν 3/2/1974. ψηφιακὴ ἐπεξεργασία, κείμενα καὶ παρα­χώ­ρησις ὑπὸ τοῦ θεο­λόγου καὶ πρωτο­ψάλ­του Παναγιώτου Παπα­σταύ­ρου, τὸν ὁποῖον ἰδιαι­τέρως εὐχαριστῶ.

 

1118-01 Καταβασίες «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».

1118-02 ῾Ο Ν΄ ψαλμός. «Τῆς μετανοίας». «Τὰ πλήθη».

1118-03 ῾Η Θ΄ ᾠδή.

1118-04 ᾿Εξαποστειλάριον ια΄ «Μετὰ τὴν θείαν ἔγερσιν».

1118-05 Αἶνοι.

1118-06 Δόξα, «Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι».

1118-07 Δοξολογία ᾿Ιακώβου, ἦχος πλ. δ΄.

1118-08 Τυπικά, μακαρισμοί, ἀπολυτίκιο.

1118-09 Τρισάγιον - Δύναμις Κορώνη, ἦχος β΄.

1118-10 Χερουβικό, ἦχος πλ. β΄.

1118-11 Λειτουργικά, ἦχος πλ. β΄.

1118-12 «Κύριε, ἐλέησον» Καμαράδου, «Εἷς ἅγιος».

1118-13 Κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε», ἦχος πλ. δ΄.

1118-14 ῞Υμνοι ἀπολύσεως.

1118-15 Μετὰ τὸ «Δι' εὐχῶν».

 

(δημοσίευσις 18/11/2010)