ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες ᾿Αθανάσιος Καραμάνης στὸν ἅγιο ᾿Ανδρέα Πατρῶν, 1991

PostHeaderIcon ᾿Αθανάσιος Καραμάνης στὸν ἅγιο ᾿Ανδρέα Πατρῶν, 1991

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    ῾Ο ᾿Αθανάσιος Καραμάνης σὲ ἡλικία 80 ἐτῶν (γεννήθηκε τὸ 1911) ψάλ­λει τὴν κυριακὴ 3/11/1991 (ἦχος πλ. β΄, ἑωθινὸν α΄, ἀπόστολος ) στὸν νέο να­ὸ τοῦ ἁγίου ᾿Ανδρέου Πατρῶν, καθὼς ὁ πρῶτος ψάλτης τοῦ ναοῦ ᾿Αθα­νά­σιος Παπαναγιώτου (ὁ ὁποῖος κανοναρχεῖ, ἰσοκρατεῖ καὶ ἐνίοτε συμ­ψάλλει δια­κρι­τι­κῶς μὲ τὸν δάσκαλο) εἶναι ἐκ τῶν ἀρίστων μαθητῶν του.  στὸ ἀρι­στε­ρὸ ἀναλόγιο ὁ δεύτερος ψάλτης τοῦ να­οῦ ᾿Αθανάσιος Κωστήρης, ἐπίσης «καραμανικός».  νομίζω ὅτι εἶναι ἀπὸ τὶς σπάνιες φορὲς ποὺ ἀκού­γε­ται ὁ Καραμάνης νὰ λέῃ ἀκόμη καὶ τὸ «Πι­στεύω».  ἂν καὶ πολλοὶ τότε ἐ­­­φρόντισαν νὰ ἠχογραφήσουν τὴν ἀκο­λου­θία, ἡ ἠχογράφησις αὐτὴ ἐγέ­νε­το ὑπ᾿ ἐμοῦ (ὁμοίως καὶ ἡ ψηφι­ο­ποίησις σήμερα) καὶ πα­ρουσιάζεται γιὰ πρώ­τη φο­ρὰ στὸ δια­δίκτυο.

    ῾Ο Καραμάνης βρισκόταν ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες στὴν Πάτρα μαζὶ μὲ ὁμάδα Θεσσαλονικέων ψαλτῶν μαθητῶν του, προσκεκλημένος ἀπὸ τὸν «Πα­τραϊκὸ ῞Ομιλο βυζαντινῆς καὶ παραδοσιακῆς μουσικῆς», ὁ ὁποῖος διωργάνωσε  εἰ­δι­κὴ τιμητικὴ ἐκδήλωσι μὲ συναυλία πρὸς τιμὴν τοῦ σεβαστοῦ πρω­το­ψάλ­του καὶ μουσικοδιδασκάλου.  γι᾿ αὐτὸ ἐπίσης δημοσιεύω σήμερα, ὕστε­ρα ἀ­πὸ 20 χρόνια, ὄχι μόνον τὴν ἀκολουθία στὸν ἅγιο ᾿Ανδρέα ἀλλὰ καὶ ὁλό­κλη­ρη ἐκείνη τὴν ἐκδήλωσι ἀλλὰ καὶ πολλὲς ἄλλες ἠχογραφήσεις ἀπὸ συν­ε­στίασι μὲ ψαλτοτράγουδα καὶ ἀπὸ τὶς πρόβες τῆς χορῳδίας Καρα­μά­νη.  ὅλα αὐτὰ ἂς θεωρηθοῦν ἕνα μικρὸ καὶ ταπεινὸ ἀφιέρωμα στὸν ᾿Αθα­νά­σιο Καραμάνη, ὁ ὁποῖος ἄγει ἤδη τὸ 100ὸν ἔτος τῆς ἡλικίας του καὶ ὁ ὁποῖος ἔ­βαλε τὴν προσωπική του σφραγῖδα στὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ τοῦ 20οῦ αἰῶνος καὶ ἀνεδείχθη τόσο σπουδαία μορφὴ μουσικοδιδασκάλου, ὥστε ἀ­κό­μη καὶ οἱ Κωνσταντινουπολῖτες νὰ ψάλλουν ἀπὸ τὰ βιβλία του.

 

288-1 Δόξα, 1ον ἑωθινὸν «Εἰς τὸ ὄρος», ἦχος α΄.

288-2 μεγάλη δοξολογία, σύντομος (εἱρμολογική), ἦχος α΄ (᾿Αθανάσιος Καραμάνης καὶ ᾿Αθανάσιος Κωστήρης).

288-3 τὰ ἐφύμνια τῶν ἀντιφώνων [ἄνευ σχολίων].  εἰσοδικόν.  ἀπο­λυ­τί­κια.

288-4 τρισάγιον β΄ ἤχου.  δύναμις Στανίτσα (φεραχνάκ). [νομίζω ὅτι με­τὰ τὸ «δύναμις» οἱ τοῦ ἀριστεροῦ ἀναλογίου πῆγαν καὶ αὐτοὶ δεξιά.]

288-5 ἀπόστολος (᾿Αθανάσιος Καραμάνης).  [ἐδῶ πάντως θὰ σχολιάσω στὴν ὑπὸ τοῦ ἱερέως εἰρήνευσι μετὰ τὸν ἀπόστολον τὸν βαρβαρισμὸ «Εἰ­ρή­νη σοὶ τῷ ἀναγνώσαντι»!  ὁ ὀρθὸς τύπος τῆς μετοχῆς τοῦ ἀορίστου εἶναι «... τῷ ἀναγνόντι», ἡ δὲ ὀρθὴ εὐλογία εἶναι «... τῷ ἀναγινώσκοντι», καὶ ἀκό­μη ὀρθότερον τὸ ἁπλοῦν «Εἰρήνη σοί».]

288-6 «Δόξα σοι, Κύριε» (μετὰ τὸ εὐαγγέλιον).

288-7 χερουβικόν (πλῆρες), ἦχος πλ. β΄.

288-8 λειτουργικά, ἦχος πλ. β΄ (τὰ λέει ὅλα ὁ δάσκαλος, ἀκόμη καὶ τὸ «Πιστεύω» καὶ τὸ «Πάτερ ἡμῶν»).

288-9 «Εἷς ἅγιος».  κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε» σύντομον, ἦχος πλ. β΄. «Εἴδο­μεν τὸ φῶς».

 

῾Υπενθυμίζω ὅτι ὅλα τὰ προσφερόμενα ἠχητικὰ καὶ ἄλλα ἀρχεῖα δίδον­ται μόνον γιὰ ἰδιωτικὴ καὶ δωρεὰν χρῆσι τῶν ἐπισκεπτῶν τῆς ἱστοσελίδος.  ἐπι­τρέ­πεται ἡ ἁπλῆ παραπομπὴ σὲ αὐτὰ καὶ ἡ ἁπλῆ ἀναφορὰ τῆς δημο­σιεύσεως (χωρὶς παράθεσι τῶν ἀρχείων), ἐνῷ ταυτοχρόνως εἶναι ἀπα­ραί­τη­τον νὰ δη­λώ­νεται ὅτι προ­έρ­χων­­ται ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» μαζὶ μὲ τὴν ἀκριβῆ δια­δι­κτυακὴ διεύθυνσι (καὶ τυχὸν ἄλλα στοιχεῖα ποὺ θὰ ὑ­πάρχουν, ὅπως τὸ ὄνομα τοῦ συλλέκτου ποὺ παρεχώρησε τὸ ὑλικὸν ἢ ἐ­κεί­νου ποὺ πραγματοποίησε τὶς ἠχογραφήσεις ἢ τὰ στοιχεῖα τῆς ῥαδιο­φω­νι­κῆς ἐκπομπῆς ποὺ κατεγράφη, καὶ λοιπά).  περισσότερες λεπτο­μέ­ρειες στὸ θέμα «Πνευματικὰ καὶ ἐμπορικὰ δικαιώματα»

 

(δημοσίευσις 1/11/2010)