ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ἠχογραφήσεις

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ἀργὰ μαθήματα, διάφοροι ὕμνοι.

 

1008-1 «Παναγία θεοτόκε», «Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου».

 

1008-2 «Πᾶσαν τὴν ἐλπίδα μου».

 

1008-3 «Ἄλαλα τὰ χείλη», «Καὶ σὲ μεσίτριαν ἔχω».

 

1008-4 «Σὲ ὑμνοῦμεν», «Ἄξιον ἐστίν».

 

1008-5 «Ἔφριξε γῆ».

 

1008-6 καταβασίαι ἀργαὶ «Πεποικιλμένη» καὶ «᾿Ιταμῷ θυμῷ τε» με­τὰ κρατήματος.

 

1008-7 «Σὲ ὑμνοῦμεν», «᾿Επὶ σοί χαίρει... Τὴν γὰρ σὴν μήτραν».

 

1008-8 «Ἄνες, ἄφες, συγχώρησον», κράτημα.

 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Ταλιαδῶρος.  ἐκ τῆς συλλογῆς τοῦ ἱερέως Γεωργίου ῾Ρ..    

    ᾿Αγνώστου χρονολογίας· ἴσως περὶ τὸ 1970. (ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

876-07 πασαπνοάρια πλ. α΄ καὶ τὸ στιχηρὸ «Κύριε, ἐσφραγισμένου».μὲ τὸν στίχον «Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον». 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, καλοκαῖρι 1988.

11-06, πέντε κατανυκτικὰ τροπάρια τοῦ α΄ ἤχου.  

    ῾Ο Λ. ᾿Αγγελόπουλος λέει στὴν παρουσίασι ὅτι τὴν χορῳδία διευθύνει ὁ ᾿Αθανάσιος Καραμάνης, νομίζω ὅμως ὅτι στὶς μονῳδίες ἀκούγεται καθαρὰ ὁ Χαρίλαος Ταλιαδῶρος.

 


 

 

Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ἠχογραφήσεις

 

    ᾿Εκ τοῦ ἀρχείου τῆς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στὴν ἱστοσελίδα τῆς ὁποίας παραπέμπουν καὶ οἱ σύνδεσμοι.


«᾿Αγαπήσω σε, Κύριε», (ἀρχαῖον) ἀργόν, ἦχος β΄, Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ναὸς Γεννήσεως τοῦ σωτῆρος Θεσσαλονίκης.  μουσικὸν κείμενον, σελὶς α΄, σελὶς β΄.


«῞Αγιος, ἅγιος, ἅγιος» λειτουργίας μεγάλου Βασιλείου, ἀργόν, ἦχος β΄, Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ναὸς Γεννήσεως τοῦ σωτῆρος Θεσσαλονίκης.
μουσικὸν κείμενον, σελὶς α΄, σελὶς β΄.