ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Ματθαῖος Τσαμκιράνης, ὕμνοι πλ. α΄ ἤχου

PostHeaderIcon Ματθαῖος Τσαμκιράνης, ὕμνοι πλ. α΄ ἤχου

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

῾Ο μακαριστὸς πρωτοψάλτης Ματθαῖος Τσαμκιράνης εἶχε πραγματοποι­ήσει πρὸ τοῦ 1990 ἰδιωτικὲς ἠχογραφήσεις μᾶλλον σὲ κάποιον ναό, ὅπου ἔψελνε ἴδιος συνοδείᾳ ἰσοκρατήματος. ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἠχογραφήσεις προέκυψε μεταξὺ ἄλλων σειρὰ 8 φωνοταινιῶν, μία γιὰ κάθε ἦχο. καθὼς μέχρι σήμερα δὲν κανεὶς συνεργάτης δὲν διέθετε πλήρη τὴν σειρά, συγκέντρωσα ὅ,τι ὑλικὸ βρῆκα, κυρίως ἀπὸ μεταδόσεις ῥαδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν, ἀπὸ τὸ ἀρχεῖό μου καὶ ἀπὸ τὶς συλλογὲς τοῦ πρωτοψάλτου Μηνᾶ Μηναΐδη, τοῦ φίλου Βασιλείου Σ., καὶ τοῦ φίλου Γιώργου Κεσογλίδη (μαθητοῦ τοῦ Τσαμκιρά­νη), καὶ ἔτσι παρουσιάζονται ἐδῶ οἱ ἀκόλουθοι ὕμνοι. ἐπειδὴ τὸ ὑλικὸ προέρχεται ἀπὸ ἐκπομπὲς καὶ ἀποσπα­σματικὲς μεταδόσεις, ποὺ ἠχογραφήθηκαν σὲ διαφορετικοὺς καιροὺς καὶ τόπους μὲ διάφορα μέσα, ὑπάρχουν ἐλλείψεις, ἐπαναλήψεις, ἡμιτελεῖς ὕμνοι καὶ πολλὲς διαφορὲς στὴν ποιότητα τοῦ ἤχου.

 

 

Ματθαῖος Τσαμκιράνης, ὕμνοι πλ. α΄ ἤχου. (ψηφι­ο­ποίησις Δ.Α., 2010, 2013)

 

2066-01 «Θεὸς Κύριος», ἀπολυτίκιον, θεοτοκίον.

 

2066-02 ἀναστάσιμα καθίσματα.

 

390-08 εὐλογητάρια σύντομα.

 

2066-03 εὐλογητάρια σύντομα.

 

2066-04 ἀναβαθμοί.

 

390-09 ἐκ τοῦ ἀναστασίμου κανόνος.

2066-05 ἐκ τοῦ ἀναστασίμου κανόνος.

 

390-10 πασαπνοάρια.

2066-06 πασαπνοάρια καὶ στιχηρὰ τῶν αἴνων.

 

390-11 ἑωθινὸν 5ον.

2066-07 ἑωθινὸν 5ον.

 

390-12 δοξολογία ἀργὴ Πέτρου Βυζαντίου, πλ. α΄.

2066-08 δοξολογία ἀργὴ Πέτρου Βυζαντίου, πλ. α΄.

 

2066-09 τρισάγιον καὶ δύναμις.

 

390-13 χερουβικόν, α΄ μέρος (προβλήματα ἐγγραφῆς στὸ τέλος).

 

391-01 χερουβικόν, β΄ μέρος (καλλίτερη ποιότης ἤχου).

 

2066-10 χερουβικόν, ὁλόκληρον (ἀπὸ ἄλλη μετάδοσι).

 

391-02 λειτουργικά.

 

391-03 «Ἄξιον ἐστίν».

 

2066-12 «Ἄξιον ἐστίν».

 

391-04 κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε» (ἡμιτελές).

 

2066-13 κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε» (ἡμιτελές).

 

 

(δημοσίευσις 23/10/2013)