ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Ματθαῖος Τσαμκιράνης, ὕμνοι δ΄ ἤχου

PostHeaderIcon Ματθαῖος Τσαμκιράνης, ὕμνοι δ΄ ἤχου

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

῾Ο μακαριστὸς πρωτοψάλτης Ματθαῖος Τσαμκιράνης εἶχε πραγματοποι­ήσει πρὸ τοῦ 1990 ἰδιωτικὲς ἠχογραφήσεις μᾶλλον σὲ κάποιον ναό, ὅπου ἔψελνε ἴδιος συνοδείᾳ ἰσοκρατήματος. ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἠχογραφήσεις προέκυψε μεταξὺ ἄλλων σειρὰ 8 φωνοταινιῶν, μία γιὰ κάθε ἦχο. καθὼς μέχρι σήμερα δὲν κανεὶς συνεργάτης δὲν διέθετε πλήρη τὴν σειρά, συγκέντρωσα ὅ,τι ὑλικὸ βρῆκα, κυρίως ἀπὸ μεταδόσεις ῥαδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν, ἀπὸ τὸ ἀρχεῖό μου καὶ ἀπὸ τὶς συλλογὲς τοῦ πρωτοψάλτου Μηνᾶ Μηναΐδη, τοῦ φίλου Βασιλείου Σ., καὶ τοῦ φίλου Γιώργου Κεσογλίδη (μαθητοῦ τοῦ Τσαμκιρά­νη), καὶ ἔτσι παρουσιάζονται ἐδῶ οἱ ἀκόλουθοι ὕμνοι. ἐπειδὴ τὸ ὑλικὸ προέρχεται ἀπὸ ἐκπομπὲς καὶ ἀποσπα­σματικὲς μεταδόσεις, ποὺ ἠχογραφήθηκαν σὲ διαφορετικοὺς καιροὺς καὶ τόπους μὲ διάφορα μέσα, ὑπάρχουν ἐλλείψεις, ἐπαναλήψεις, ἡμιτελεῖς ὕμνοι καὶ πολλὲς διαφορὲς στὴν ποιότητα τοῦ ἤχου.

 

 

Ματθαῖος Τσαμκιράνης, ὕμνοι δ΄ ἤχου.

 

Σὲ ὡρισμένα ἀπὸ τὰ παρακάτω ἀρχεῖα δυστυχῶς κάποιος νεώτερος ἐπεξεργάστηκε τὴν ἀρχικὴ ἠχογράφησι καὶ προσέθεσε ἀκρίτως ἕναν μηχανικὸν βόμβον ἐν εἴδει ἰσοκρατήματος(;), ὁ ὁποῖος εἶναι ἀτυχέστατος ὡς ἐπιλογή, καὶ ἐκνευριστικὸς γιὰ τὸν ἀκροατή. ὅποιος ἔκαμε αὐτὴν τὴν προσθήκη κατέστρεψε τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἀρχικῆς ἠχογραφήσεως καὶ δείχνει παντελῆ ἔλλειψιν μουσικοῦ αἰσθητηρίου. δυστυχῶς ἔτσι μοῦ παραδόθηκαν τὰ συγκεκριμένα ἀποσπάσματα καὶ δὲν μποροῦσα νὰ τὰ διορθώσω. εὐτυ­χῶς γιὰ τὰ περισσότερα βρέθηκαν παλαιότερες ἐγγραφές, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νὰ ὑστεροῦν σὲ καθαρότητα καὶ ἔντασι, ἀλλὰ τοὐλάχιστον δὲν εἶναι ἀλλοιω­μένες μὲ μηχανικὰ φαλτσοκρατήματα. (ψηφι­ο­ποίησις Δ.Α., 2010, 2013)

 

2065-01 «Θεὸς Κύριος», ἀπολυτίκιον, θεοτοκίον.

 

2065-02 ἀναστάσιμα καθίσματα.

 

2065-03 ἀναβαθμοί. τροπάρια κανόνος.

 

2065-04 πασαπνοάρια καὶ στιχηρὰ αἴνων.

 

390-02 ἑωθινὸν δ΄.

 

390-03 δοξολογία ἀργὴ Πέτρου Πελοποννησίου, λέγετος (= β΄ διατονικός).

 

390-04 δύναμις.

 

390-05 χερουβικόν, ἅγια.

 

390-06 λειτουργικὰ δ΄ ἤχου.

 

390-07 «Ἄξιον ἐστίν».

 

(δημοσίευσις 23/10/2013)