ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Ματθαῖος Τσαμκιράνης, ὕμνοι γ΄ ἤχου

PostHeaderIcon Ματθαῖος Τσαμκιράνης, ὕμνοι γ΄ ἤχου

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

 ῾Ο μακαριστὸς πρωτοψάλτης Ματθαῖος Τσαμκιράνης εἶχε πραγματοποι­ήσει πρὸ τοῦ 1990 ἰδιωτικὲς ἠχογραφήσεις μᾶλλον σὲ κάποιον ναό, ὅπου ἔψελνε ὁ ἴδιος συνοδείᾳ ἰσοκρατήματος. ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἠχογραφήσεις προέκυψε μεταξὺ ἄλλων σειρὰ 8 φωνοταινιῶν, μία γιὰ κάθε ἦχο. καθὼς μέχρι σήμερα δὲν κανεὶς συνεργάτης δὲν διέθετε πλήρη τὴν σειρά, συγκέντρωσα ὅ,τι ὑλικὸ βρῆκα, κυρίως ἀπὸ μεταδόσεις ῥαδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν, ἀπὸ τὸ ἀρχεῖό μου καὶ ἀπὸ τὶς συλλογὲς τοῦ πρωτοψάλτου Μηνᾶ Μηναΐδη, τοῦ φίλου Βασιλείου Σ., καὶ τοῦ φίλου Γιώργου Κεσογλίδη (μαθητοῦ τοῦ Τσαμκιρά­νη), καὶ ἔτσι παρουσιάζονται ἐδῶ οἱ ἀκόλουθοι ὕμνοι. ἐπειδὴ τὸ ὑλικὸ προέρχεται ἀπὸ ἐκπομπὲς καὶ ἀποσπα­σματικὲς μεταδόσεις, ποὺ ἠχογραφήθηκαν σὲ διαφορετικοὺς καιροὺς καὶ τόπους μὲ διάφορα μέσα, ὑπάρχουν ἐλλείψεις, ἐπαναλήψεις, ἡμιτελεῖς ὕμνοι καὶ πολλὲς διαφορὲς στὴν ποιότητα τοῦ ἤχου.

 

Ματθαῖος Τσαμκιράνης, ὕμνοι γ΄ ἤχου. (ψηφιοποίησις Δ.Α., 2010, 2013)

 

 2064-01 «Θεὸς Κύριος», ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον καὶ θεοτοκίον.

 

2064-02 καθίσματα ἀναστάσιμα.

 

2064-03 ἐκ τῶν ἀναβαθμῶν καὶ τοῦ κανόνος.

 

2064-04 πασαπνοάρια καὶ στιχηρὰ τῶν αἴνων.

 

 

389-08 ἑωθινὸν 3ον.

 


2064-06 ἑωθινὸν 3ον.

 

2064-07 δοξολογία.

 

389-09 δύναμις Θρ. Στανίτσα («φεραχνάκ»).

 

2064-08 τρισάγιον καὶ δύναμις Στανίτσα, βαρύς («φεραχνάκ»).

 

63-11 χερουβικόν, ἦχος γ΄, μέλος ᾿Αθανασίου Καραμάνη, ψάλλει ὁ Ματθαῖος Τσαμκιράνης. ἀπὸ ἐκπομπὴ τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελόπουλου· ἠχογραφήθηκε στὶς 16/5/1989 (μέχρι τὴν φράσι «τὸν τρισάγιον», μετὰ τελείωσε ἡ φωνοταινία), δημοσιεύτηκε στὶς 14/6/2010 (ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.).

 

 

᾿Επιτέλους ὕστερα ἀπὸ 3 χρόνια παρουσιάζεται στὴν συνέχεια τὸ ἴδιο χερουβικὸν πλῆρες ἀπὸ δύο ἄλλες ἐγγραφές.

 

389-10 τὸ ἴδιο χερουβικὸν ἀπὸ ἄλλη ἠχογράφησι, αὐτὴν τὴν φορὰ πλῆρες.

 

2064-09 καὶ μία ἀκόμη πλήρης ἠχογράφησι τοῦ ἴδιου χερουβικοῦ.

 

389-11 «Πατέρα, υἱόν».

 

390-01 ἐπινίκιος ὕμνος.

 

2064-10 λειτουργικά.

 

 

(δημοσίευσις 23/9/2013)