ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon Κωνσταντῖνος Πρίγγος (ἠχογραφήσεις)

 

᾿Αρχεῖον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

   Οἱ παρακάτω ἠχογραφήσεις προέρχονται ἀπὸ τὸ ἀρχεῖον τοῦ θεολόγου καὶ πρωτοψάλτου Πα­να­γιώτη Παπα­σταύ­ρου, τὸν ὁποῖον ἰ­δι­αι­τέρως εὐχαριστῶ. εἶναι τμῆμα ἀπὸ πομπίνα ἀγνώστου χρονολογίας, συνολικῆς διαρκείας ἄνω τῶν τεσσάρων ὡρῶν, τὴν ὁποία ψηφιοποίησε ὁ ἴδιος καὶ μὲ πολλὲς δυσκολίες διέσωσε τὸ περισσότερο ἠχητικὸ ὑλικό. γι᾿ αὐτὸ ἡ ποιότης τοῦ ἤχου σὲ πολλὰ σημεῖα εἶναι ἀνομοιογενής. (διαχωρισμὸς ὕμνων, τεχνικὴ ἐπιμέλεια καὶ ἐπεξεργασία Δ.Α.)

 

1521-01 ἀργὴ δοξολογία.

 

1521-02 τρισάγιον καὶ δύναμις.

 

1521-03 τμῆμα χερουβικοῦ, δ΄ ἅγια.

 

1521-04 κεκραγάριον, α΄. «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν», «Πάντα χορηγεῖ».

 

1521-05 δύναμις «῞Οσοι εἰς Χριστόν».

 

1521-06 δοξαστικὸν «Βασιλεῦ οὐράνιε».

 

1521-07 χερουβικόν (ἕως «μέριμναν»).

 

1521-08 «᾿Ερχόμενος ὁ Κύριος».

 

1521-09 «Ἄξιον ἐστίν».

 

1520-09 δύο εἱρμοὶ χριστουγέννων σὲ ἀργὸ μέλος ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Πρίγγο.

 

 

    Κωνσταντῖνος Πρίγγος καὶ ἀριστερὰ μᾶλλον ᾿Εμμανουὴλ Χατζημᾶρκος

 

1521-10 καταβασίαι «Σταυρὸν χαράξας».

 

1521-11 «Πᾶσα πνοὴ» εὐαγγελίου ὄρθρου, ὁ ν΄ ψαλμός, καὶ πεντηκοστάρια τροπάρια.

 

1521-12 πασαπνοάρια καὶ ἀναστάσιμα στιχηρὰ αἴνων, ἦχος α΄.

 

1521-13 προσόμοια μεταμορφώσεως.

 

1521-14 ἑωθινὸν 6ον «Μετὰ τὴν εἰς ᾅδην κάθοδον» (ἡμιτελές).

 

(δημοσίευσις 1/10/2012)