ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon ᾿Α. Παναγιωτίδης, ὕμνοι πεντηκοστῆς

 

᾿Αρχεον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    ᾿Ηχο­γραφήσεις ἀπὸ τὸ ἀρ­χεῖον τοῦ θεολό­γου καὶ πρωτοψάλτου Πα­να­γιώτη Παπα­σταύ­ρου, παραχωρηθεῖσες στὶς 14/10/2010, τὸν ὁποῖον ἰ­δι­αι­τέρως εὐχαριστῶ. στὸν ἴδιον ἐπίσης ὀφείλονται ἡ ψηφιοποίησις καὶ τὰ κείμενα (λεζάντες) τῶν ἀρ­­χείων. ἐπεξερ­γασία-ἐπιμέλεια Δ.Α..

 

 

1116-01 «Κύριε, ἐκέκραξα», ἦχος α΄.

 

1116-02 «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν».

 

1116-03 στιχηρὰ ἑσπερινοῦ.

 

1116-04 «Δεῦτε λαοί».

 

1116-05 «Πόντῳ ἐκάλυψε».

 

1116-06 «Τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν».

 

1116-07 «Τὸ πανάγιον Πνεῦμα».

 

1116-08 «Πᾶσα πνοή», ἦχος δ΄.

 

1116-09 στιχηρὰ τῶν αἴνων.

 

1116-10 «Βασιλεῦ οὐράνιε».

 

1116-11 «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε».

 

1116-12 ἀπόστολος.

 

1116-13 χερουβικό, ἦχος βαρύς.

 

1116-14 λειτουργικά, ἦχος βαρύς.

 

1116-15 «Μὴ τῆς φθορᾶς».

 

1116-16 «Κύριε, ἐλέησον». «Πάτερ ἡμῶν».

 

1116-17 κράτημα κοινωνικοῦ (ἀπόσπασμα).

 

1116-18 «Του δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ» (τὸ ὁποῖον λέγεται ἐσφαλμένως ὡς μὴ ἔχον σχέσιν μὲ τὴν δεσποτικὴν ἑορτήν).

 

1116-19 «Βασιλεῦ οὐράνιε» ἕτερον.

 

1116-20 «Τίς θεὸς μέγας».

 

1116-21 «Τίς θεὸς μέγας» ἕτερον.

 

1116-22 «Δεῦτε λαοί», ἕτερον.

 

 

(δημοσίευσις 8/6/2012)