ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon ᾿Αθανάσιος Παναγιωτίδης, διάφοροι ὕμνοι

 

᾿Αρχεον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    ᾿Ηχο­γραφήσεις ἀπὸ τὸ ἀρ­χεῖον τοῦ θεολό­γου καὶ πρωτοψάλτου Πα­να­γιώτη Παπα­σταύ­ρου, παραχωρηθεῖσες στὶς 14/10/2010, τὸν ὁποῖον ἰ­δι­αι­τέρως εὐχαριστῶ. στὸν ἴδιον ἐπίσης ὀφείλονται ἡ ψηφιοποίησις καὶ τὰ κείμενα (λεζάντες) τῶν ἀρ­­χείων. ἐπεξερ­γασία-ἐπιμέλεια Δ.Α..

 

Διάφοροι Ὕμνοι 


1112-01 «Κύριε, ἐκέκραξα» καὶ στιχηρὸ ἰδιόμελο, ἦχος δ΄.

 

1112-02 κράτημα, ἦχος βαρύς.

 

1112-03 «Ὄρθρος ἦν βαθύς».

 

1112-04 δοξολογία, ἦχος βαρύς.

 

1112-05 «Πάντων προστατεύεις».

 

1112-06 «Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς ᾿Ιεροσόλυμα».

 

1112-07 «Εἰς τὸ μνῆμα σὲ ἐπεζήτησεν».

 

1112-08 «Μετὰ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον».

 

1112-09 ἀναστάσιμοι ὕμνοι.

 

1112-10 «Τῷ σωτῆρι Θεῷ» - «Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν».

 

1112-11 «Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς ᾿Ιεροσόλυμα».

 

1112-12 «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα».

 

1112-13 δοξολογία Ἰακώβου, ἦχος β΄.

 

1112-14 «Προτυπῶν τὴν ἀνάστασιν τὴν σήν».

 

1112-15 «Τῇ ἀθανάτῳ σου κοιμήσει».

 

 

῞Υμνοι λειτουργίας

 

1113-01 τυπικά.

 

1113-02 δύναμις συνηθισμένον.

 

1113-03 δύναμις Βαλάση.

 

1113-04 δύναμις Κορώνη.

 

1113-05 ἀπόστολος.

 

1113-06 ἀπόστολος (ἄλλος).

 

1113-07 χερουβικό, ἦχος α΄.

 

1113-08 χερουβικό, ἦχος πλ. β΄.

 

1113-09 χερουβικό, ἦχος πλ. δ΄.

 

1113-10 ἀπόσπασμα χερουβικοῦ, «εἰκονίζοντες».

 

1113-11 λειτουργικά, ἦχος α΄.

 

1113-12 «Σὲ ὑμνοῦμεν - Ἄξιον ἐστίν», ἦχος β΄.

 

1113-13 «Σὲ ὑμνοῦμεν - Ἄξιον ἐστίν», ἦχος πλ. β΄.

 

1114-01 «Ἅγιος ἅγιος ἅγιος Κύριος» Μ. Βασιλείου.

 

1114-02 «Τὴν γὰρ σὴν μήτραν» κλασσικό.

 

1114-03 λειτουργικὰ Μ. Βασιλείου.

 

 

 ᾿Απὸ τὸ «Θεοτόκε παρθένε» τοῦ Μπερεκέτου

 

1114-04 «Χαῖρε κεχαριτωμένη».

 

1114-05 «Μαρία ὁ Κύριος μετὰ σοῦ».

 

1114-06 «Μαρία ὁ Κύριος μετὰ σοῦ» (ἄλλο).

 

1114-07 «Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί».

 

1114-08 «Καὶ εὐλογημένος».

 

1114-09 «Ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου».

 

1114-10 «Ὅτι σωτῆρα» (λείπει).

 

1114-11 κράτημα, ἦχος βαρύς.

 

1114-12 «Τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

 

 

(δημοσίευσις 7/6/2012)