ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon ᾿Αθανάσιος Παναγιωτίδης (1910-1989), ἠχογραφήσεις

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

᾿Αθανάσιος Παναγιωτίδης, «Τὸ γνήσιον ψάλλειν»

    Ἔτσι ἐπιγράφεται μία φωνοταινία μὲ τὸν πρωτοψάλτη ᾿Αθανάσιο Παναγιωτίδη, ποὺ ἀπέκτησα στὴν Πάτρα τὸν ὀκτώβριον τοῦ 1989, δη­λαδὴ μερικοὺς μῆνες μετὰ τὸν θάνατό του (1η ἰανουαρίου 1989). πρόκειται γιὰ μία συλλογὴ διαφόρων ἠχογραφήσεών του ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας, ἀρκετὰ παλαιῶν, ποὺ εἶχαν γίνει σὲ πομπίνες (καρούλια) καὶ μετὰ μεταφέρθηκαν σὲ φωνοταινία (κασέττα). δὲν θυμοῦμαι ποιός μοῦ παρεχώρησε αὐτὴν τὴν συλλογὴ οὔτε ἔχω σημειώσει κάτι σχετικό.

    ῞Οταν λίγα χρόνια ἀργότερα ἦρθα στὴν ᾿Αθήνα, ἡ φωνοταινία αὐτὴ ἔγινε ἀνάρπαστη στὸν κύκλο νέων φιλομούσων ἀνθρώπων, μαθητευόμενων τότε στὴν μουσική· σήμερα πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ψάλτες στὸ λεκα­νο­πέ­διο ᾿Αττικῆς καὶ ἀλλοῦ.  ἀπορῶ ποὺ ἀκόμη κανεὶς μέχρι σήμερα δὲν τὴν ἔχει δημοσιεύσει ὁλόκληρη στὸ διαδίκτυο.  τὸ κάνω ἐγώ.  καὶ διατηρῶ μὲν τὸν τίτλο της «Τὸ γνήσιον ψάλλειν», τὴν δὲ γνησιότητα τοῦ ψαλτικοῦ ὕφους ἂς τὴν κρίνουν οἱ φιλόμουσοι ἀκροαταί.  προσωπικῶς θεωρῶ μᾶλ­λον ὑπερβολικὸν αὐτὸν τὸν τίτλο γιὰ περιπτώσεις ὅπως τὸ ἀποστολικὸ ἀνά­γνωσμα, τὸ ὁποῖο ἀποδίδεται μὲ μία ἐκτέλεσι μὲ πολλὰ ἀξιοπρόσεκτα στοιχεῖα ἀσφαλῶς, ἀλλὰ ὄχι κατάλληλη γιὰ λατρευτικὴ σύναξι.

    Πάντως πολλὰ ἀπὸ τὰ μαθήματα αὐτῆς τῆς συλλογῆς ἔχουν κατὰ και­ροὺς παρουσιαστῆ στὸ ῥαδιόφωνο ἢ καὶ στὸ διαδίκτυο (τὰ τελευταῖα 2-3 χρόνια), ἀλλὰ νομίζω ὅτι σὲ σύγκρισι μὲ τὶς περισσότερες περιπτώσεις ἡ παροῦσα ψηφιοποίησι ποὺ προσφέρω ὑπερτερεῖ τοὐλάχιστον σὲ καθαρό­τητα ἤχου.  παρακάτω παραθέτω καὶ δείγματα συγκρίσεως.  εἶμαι βέβαιος ὅτι ἂν βρεθοῦν οἱ πρωτότυπες πομπίνες, ὁ ἦχος θὰ εἶναι ἀσύγκριτα καλλί­τερος, διότι μπορῶ εὐχερῶς νὰ ἀκούσω τὰ μειονεκτήματα τοῦ δικοῦ μου ἀντιγράφου.  προσθέτω ἐπίσης ὅτι αὐτὴν τὴν φωνοταινία τὴν ψηφιοποίησα πρῶτα μονοφωνικά, καὶ κατόπιν ὁ ἦχος ἔγινε στερεοφωνικός, ἀλλιῶς τὸ ἀποτέλεσμα δὲν ἦταν καθόλου καλό.  συνήθως οἱ ἠχογραφήσεις τοῦ Πανα­γιωτίδη ποὺ ἀκούγονται σὲ ἐκπομπὲς ἢ ὑπάρχουν στὸ διαδίκτυο εἶναι κάπως ἀλλοιωμένες στὸν ἦχο, «μουντές», μὲ κομμένες τὶς φωνὲς ἄλλων ψαλτῶν ἢ κληρικῶν, πειραγμένες στὴν ταχύτητα καὶ στὴν ἔντασι τοῦ ἤχου, καὶ λοιπά.  ἐξαίρεσι ἀποτελοῦν κάποιες παρουσιάσεις τοῦ Γιώργου Χα­τζη­χρόνογλου καὶ τοῦ Γιάννη Δαμαρλάκη στὶς ἐκπομπές των, ὅπου οἱ ἠχο­γραφήσεις τοῦ Παναγιωτίδη ποὺ παρουσίασαν διατηροῦν ἀρκετὰ ἀπὸ τὸ κάλλος τῆς πρωτοτύπου ἐγγραφῆς.

     Δίνω πρῶτα ὁλόκληρη τὴν φωνοταινία, ὅπως εἶναι γραμμένη, σὲ δύο ἀρχεῖα, ἕνα γιὰ τὴν κάθε πλευρά, ἀνεβασμένα στὸ Mediafire. ἀκολουθοῦν κατόπιν τὰ ἴδια περιεχόμενα χωρισμένα σὲ πολλὰ μικρότερα ἀρχεῖα.

    c148α, πλευρὰ πρώτη. (28.12 MiB)

    c148β, πλευρὰ δευτέρα. (28.2 MiB)

 

    Στὴν συνέχεια, τὰ περιεχόμενα τῆς ἴδιας φωνοταινίας ἀναλυτικῶς μὲ πολλὰ καὶ ποικίλα σχόλια.

 

    c148-01, λειτουργικά, «Ἄξιον ἐστὶν» ᾿Ιακώβου Ναυπλιώτου σὲ πλ. α΄(;) ἦχο. c148-01.mp3 (5.65 MiB)

Tὰ παρουσίασε καὶ ὁ Γ. Χατζηχρόνογλου πέρυσι στὴν ἐκπομπή του, ἀλλὰ ἐδῶ προσφέρονται χωρὶς ἐπεξεργασία καὶ κοψίματα.  τὰ λειτουργικὰ αὐτὰ φέρεται ὅτι ἐψάλησαν στὶς 24 ἰουνίου 1961, ἡμέρα πέμπτη, στὸ Βαρθολομιὸ ᾿Ηλείας· μόνον ποὺ ἡ 24η ἰουνίου 1961 ἦταν ἡμέρα σάββατον καὶ ὄχι πέμπτη!

 

    c148-02, κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον», ἦχος α΄. c148-02.mp3 (5 MiB)

Φέρεται ὅτι ἐψάλη ἐπίσης στὶς 24 ἰουνίου 1961 στὸ Βαρθολομιὸ ᾿Ηλείας. ἔχει δημοσιευθῆ στὸ διαδίκτυον ὄχι σὲ σωστὴ ψηφιοποίησι, ὅπως μπορεῖ κανεὶς να διαπιστώσῃ ἀπὸ τὸ δεῖγμα 1.

    deigma 1.mp3 (654.41 KiB)

 

    c148-03, «῾Ο ἐκ κοιλίας μητρὸς ἁγιασθείς», πεντηκοστάριον ἰδιόμελον εἰς τὸ γενέθλιον τοῦ προδρόμου ᾿Ιωάννου (24 ἰουνίου).  c148-03.mp3 (1.67 MiB)

Δὲν γνωρίζω ἂν προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐγγραφὴ τῆς 24ης ἰουνίου 1961 στὸ Βαρθολομιὸ ᾿Ηλείας, διότι δὲν τὴν ἔχω οὔτε ἔχω βρεῖ κάτι σχετικὸ στὸ διαδίκτυο· τὸ εἰκάζω ἁπλῶς. νομίζω ὅτι ὁ ὕμνος δὲν ὑπῆρχε μέχρι τώρα στὸ διαδίκτυον.

 

    c148-04, πολυέλεος «Δοῦλοι Κύριον». c148-04.mp3 (4.29 MiB)

Καὶ τὸ παρὸν φέρεται ὅτι ἐψάλη στὶς 24 ἰουνίου 1961 στὸ Βαρθολομιὸ ᾿Ηλείας. ἔχει δημοσιευθῆ στὸ διαδίκτυον, ἀλλὰ ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ δεῖγμα 2, ἡ ἔντασις εἶναι πολὺ ψηλά, καὶ ὁ ἦχος «μπουκώνει». deigma 2.mp3

 

    c148-05, Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν, α΄ ἦχος. [καθόσον γνωρίζω, ὁ ὕμνος δὲν ὑπῆρχε μέχρι τώρα στὸ διαδίκτυον.] c148-05.mp3 (1.22 MiB)

 

    c148-06, μέγα προκείμενον «Τίς θεὸς μέγας». [νομίζω ὅτι ὁ ὕμνος δὲν ὑπῆρχε μέχρι τώρα στὸ διαδίκτυον.]  c148-06.mp3 (631.96 KiB)

 

    c148-07, «Δεῦτε, λαοί», πλ. δ΄, πεντηκοστῆς. [ἐπίσης νομίζω ὅτι ὁ ὕμνος δὲν ὑπῆρχε μέχρι τώρα στὸ διαδίκτυον. ἂν εἶναι ἠχογράφησις τοῦ 1961, τότε ἐψάλη στὶς 28 μαΐου, κυριακὴ τῆς πεντηκοστῆς.]  c148-07.mp3

 

    c148-08, «Πᾶσα πνοὴ» πλ. β΄, τὰ ἀναστάσιμα στιχηρὰ «῾Ο σταυρός σου, Κύριε», «Σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι», καὶ τὸ στιχηρὸ τῶν πατέρων «῞Ολην συγκροτήσαντες». c148-08.mp3 (3.86 MiB)

λέει σωστὰ τὸν πρῶτο στίχο τῶν αἴνων «Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον· δόξα αὕτη ἔσται...»

     Δὲν νομίζω ὅτι αὐτὰ προέρχονται ἀπὸ ἠχογράφησι τοῦ 1961, διότι ἡ κυριακὴ τῶν πατέρων πρὸ τῆς πεντηκοστῆς τὸ 1961 ἔτυχε 21 μαΐου, καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ψαλοῦν στοὺς αἴνους μόνον δύο ἀναστάσιμα, ἐνῷ ἐδῶ ἀκοῦμε τὸν Παναγιωτίδη νὰ ψάλλῃ τὸ 1ο καὶ τὸ 3ο, ἄρα ἐψάλησαν 4 ἀναστάσιμα στιχηρά· ἐκτὸς ἂν ἔγινε λάθος στὸ τυπικό.  ὑπάρχει στὸ διαδίκτυο μόνον τὸ «῞Ολην συγκροτήσαντες».

 

    c148-09, Δόξα, «Τῶν ἁγίων πατέρων ὁ χορός» (ἦχος πλ. δ΄). c148-09.mp3 (7.46 MiB)

    Φέρεται ὅτι ἐψάλη στὸν Ἁγ. Νικόλαο Νικαίας τὸν μάιο τοῦ 1960.  πράγ­ματι ὅσα παρετήρησα στὸν προηγούμενο ὕμνο συνηγοροῦν μὲ αὐτὴν τὴν πληροφορία.  ἡ κυριακὴ αὐτὴ ἔτυχε τότε στὶς 29 μαΐου.  τὸ παρουσία­σε πέρυσι καὶ ὁ Γιῶργος Χατζηχρόνογλου στὴν ἐκπομπή του, ἐνῷ ὑπάρχει στὸ διαδίκτυο, ἀπὸ ὅπου παραθέτω δύο δείγματα (δεῖγμα 3 καὶ δεῖγμα 4), γιὰ νὰ συγκρίνῃ ὅποιος θέλει τὴν ποιότητα.

    deigma 3.mp3 (1.3 MiB)

 

    c148-11, πεντηκοστῆς «Παράδοξα σήμερον» (ἐκ τοῦ μέσου περίπου), «Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἦν μὲν ἀεί», Δόξα, «Βασιλεῦ οὐράνιε». c148-11.mp3 (7.3 MiB)

μόνον τὸ «Βασιλεῦ οὐράνιε», τὸ ὁποῖο ἔχει δημοσιευθῆ καὶ στὸ διαδίκτυον, τὸ παρουσίασε ὁ Γ. Χατζηχρόνογλου πέρυσι στὴν ἐκπομπή του, δίνοντας τὴν πληροφορία ὅτι ἐψάλη τὸ 1961 στὸ Βαρθολομιὸ ᾿Ηλείας (ἄρα στὶς 28 μαΐου τοῦ ἔτους ἐκείνου.

 

    c148-12, ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα τῆς πεντηκοστῆς. c148-12.mp3 (5.47 MiB)

τὸ ἔχει παρουσιάσει ὁ Γιῶργος Χατζηχρόνογλου στὴν ἐκπομπή του πέρυσι. γι᾿ αὐτὸ τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα λέγονται τὰ ἑξῆς ἀντιφατικά·

    1) ὅτι τὸ ἔψαλε ὁ Παναγιωτίδης τὸ 1961 (χωρὶς νὰ ἀναφέρεται ποῦ).

   2) ὅτι τὸ ἔψαλε τὸ 1961 στὴν ᾿Αθήνα, καὶ συγκεκριμένα στὸν ναὸ τῆς ἁγίας Τριάδος στὸ Νέο ῾Ηράκλειο ᾿Αττικῆς.

ἡ ἀντίφασις ἔγκειται στὸ ὅτι τὴν πεντηκοστὴ τοῦ 1961, κυριακὴ 28 μαΐου, ἀναφέρεται ὅτι ὁ Παναγιωτίδης ἔψαλε στὸ Βαρθολομιὸ ᾿Ηλείας, ὅπως ἀνα­γράφεται παραπάνω στὸ «Βασιλεῦ οὐράνιε».  δὲν εἶναι δυνατὸν ἑπομένως νὰ ἔψελνε ταυτόχρονα τὴν ἴδια μέρα καὶ στὴν Πελοπόννησο καὶ στὴν ᾿Ατ­τική!!  ἐνδέχεται ὅμως νὰ μὴν εἶναι οἱ δύο ἐγγραφὲς ἀπὸ τὴν ἴδια χρονιά.  συμπέρασμα· καμμία ἐμπιστοσύνη δὲν πρέπει νὰ δίνουμε σὲ τέτοιου εἴ­δους πληροφορίες.

 

    c148-10, δοξολογία ἀργή, α΄ ἦχος [παρουσιάζεται στὸ διαδίκτυο γιὰ πρώτη φορά, καθόσον γνωρίζω]. c148-10.mp3 (3.57 MiB)

 

    c148-13, «Κύριε, ἐκέκραξα» στιχηραρικὸν α΄ ἤχου [ὁμοίως]. c148-13.mp3 (1.6 MiB)

 

    c148-14, «Τριάδι», ἀπόσπασμα χερουβικοῦ. c148-14.mp3

 

Δημοσιεύτηκαν σάββατον 5 δεκεμβρίου 2009

 

 


 

 

᾿Αθανάσιος Παναγιωτίδης, διάφορα

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    ᾿Αθανάσιος Παναγιωτίδης, 3 εἱρμοὶ καταβασιῶν 15 αὐγούστου «Πεποι­κιλ­μένη», μέλος ἀργόν. ἀπὸ τὴν ἐκπομπὴ «Βυζαντινῆς μουσικῆς περιή­γη­σις», 25/11/2009, ποὺ ἐπιμελεῖται καὶ παρουσιάζει ὁ πρωτοψάλτης ᾿Ιωάν­νης Δαμαρλάκης.

Panagiwtidhs _ BMP 25-11-09.mp3

 

 

    Οἱ παρακάτω ἠχογραφήσεις τοῦ ᾿Αθανασίου Παναγιωτίδη παραχωρή­θη­καν ἀπὸ τὸν θεολόγο, φιλόλογο, ἱεροψάλτη καὶ συλλέκτη Χρῖστο Λεβέντη. ἀλλὰ καὶ αὐτὲς προέρχονται ἀπὸ τὸ ἀρχεῖον τοῦ συλλέκτου Φραγκίσκου Μανιάτη.   

d841-14 «Πάντων προστατεύεις, ἀγαθή».      

d841-15 Δόξα «῾Η ἁμαρτωλὸς ἔδραμε».      

d841-16 Δόξα, «᾿Ανέβη ὁ ᾿Ιησοῦς».      

d841-17 «Σὲ ὑμνοῦμεν».      

d841-18 «Πᾶσα ἡ κτίσις ἠλλοιοῦτο».      

d841-19 «᾿Επὶ ξύλου βλέπουσα».      

d841-20 «Βουλευτήριον, σωτήρ», κάθισμα ἀργόν.      

d841-21 «Τὰ πάθη τὰ σεπτά», κάθισμα ἀργόν.      

d841-22 Δόξα, «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον».      

 

 


 


ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΝΟΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

 

      Παραχωρήθηκαν ἀπὸ τὸν πρωτοψάλτη Δημήτριο ᾿Ιωαννίδη στὶς 15 μαΐ­ου 2009.

 

Αναστάσεως ημέρα  -Αναστάσεως ημέρα - Παναγιωτίδης.mp3

Ανέβη ο Ιησούς -Ανέβη ο Ιησούς.mp3

Απόστολος Αγίων Πάντων -Απόστολος Αγ. Πάντων.mp3

Βασιλεύ Ουράνιε (Ν΄ Ψαλμού) -Βασιλεύ Ουράνιε (Σύντομον).mp3

Θείω καλυφθείς (Αργαί)  -Θείω καλυφθείς (Αργαί).mp3

Μη της φθοράς (σύντομον) -Μη της φθοράς (Σύντομον).mp3

Πάσχα Ιερόν - Παναγιωτίδης.mp3

Πεντηκοστήν εορτάζομεν -Πεντηκοστήν εορτάζομεν.mp3

Εν τοις Προφήταις -Εν τοις Προφήταις.mp3

Τω Σωτήρι Θεώ (Αργή) -Τω Σωτήρι Θεώ ( Αργή ).mp3

Σε την υπέρ νούν (Αργή) -Σε την υπέρ νούν ( Αργή ).mp3

Των Αγίων Πατέρων ο Χορός -Των Αγίων Πατέρων ο Χορός.mp3

Θεοτόκε Παρθένε Μπερεκέτου -Θεοτόκε Παρθένε Μπερεκέτου - Παναγιωτίδης.mp3

Χαίρε Μπερεκέτου -Χαίρε Μπερεκέτου.mp3

«Μαρία», Μπερεκέτου -Μαρία Μπερεκέτου - Παναγιωτίδης.mp3

Ευλογημένη Μπερεκέτου -Ευλογημένη Μπερεκέτου - Παναγιωτίδης.mp3

Και ευλογημένος Μπερεκέτου Μπερεκέτου - Παναγιωτίδης.mp3

Ο καρπός της κοιλίας σου Μπερεκέτου -Ο καρπός Μπερεκέτου - Παναγιωτίδης.mp3

Ότι Σωτήρα έτεκες Μπερεκέτου -Οτι Σωτήρα Μπερεκέτου - Παναγιωτίδης.mp3

Των ψυχών ημών Μπερεκέτου -Των ψυχών ημών Μπερεκέτου - Παναγιωτίδης.mp3

Δούλοι Κύριον Πλ. Α΄. Πέτρου -Δούλοι Κύριον Πέτρου Πλ. Α΄.mp3

Επί των ποταμών Βαβυλώνος Χουρμουζίου ποταμών Χουρμουζίου.mp3

{mp3}0841/d841-14{/mp3}