ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon Θρασύβουλος Στανίτσας (1910-1987), διάφορες ἠχογραφήσεις

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Συλλογὴ ᾿Ανδρέου ᾿Α., (ψηφιοποίησις Δ.Α.)

919-11 τρισάγιον σύντομον, δύναμις Γεωργίου τοῦ Κρητός.

 


 

Θρασύβουλος Στανίτσας, κυριακὴ 1η σεπτεμβρίου, τῆς ἰνδίκτου  


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

     ᾿Εκ τῆς συλλογῆς τοῦ ἱερέως Γεωργίου ῾Ρ..  δὲν γνωρίζω χρονολογίαν ἢ ἄλλα στοιχεῖα.  ἐκ τοῦ κοινωνικοῦ φαίνεται ὅτι πρό­κειται γιὰ λειτουργία τῆς 1ης σεπτεμβρίου, ἄρα εἶναι κυριακὴ γ΄ ἤχου τῆς ἰνδίκτου, μᾶλλον τὸ 1968 (τὸ 1957 δὲν τὸ θεωρῶ πολὺ πιθανό).  (ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

876-11 ἀναστάσιμα καθίσματα γ΄ ἤχου

876-12 κάθισμα ἰνδίκτου καὶ ἀναστάσιμα εὐλογητάρια

876-13 ἀναβαθμοὶ γ΄ ἤχου καὶ προκείμενον.

876-14 τροπάρια κανόνων ἀναστασίμου γ΄ ἤχου καὶ ἰνδίκτου

876-15 καταβασίαι ἀργαὶ «Σταυρὸν χαράξας»

876-16 ν΄ ψαλμός, «Ταῖς τῶν ἀποστόλων», «᾿Αναστάς».

876-17 «Τὴν τιμιωτέραν», «Μυστικὸς εἶ, θεοτόκε»

876-18 «Πᾶσα πνοὴ» καὶ στιχηρὰ γ΄ ἤχου.  ἀντὶ τοῦ 3ου στιχηροῦ «Χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται» παρατύπως ψάλλει τὸ «Εἰς τὸ μνῆμα».

876-01 «Σὲ ὑμνοῦμεν» καὶ «Ἄξιον ἐστίν».

876-02 «Εἷς ἅγιος», κοινωνικὸν (συντετμημένον) «Εὐλόγησον τὸν στέ­φανον» 1ης σεπτεμ­βρίου.

876-03 «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου».

 ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τῆς ᾿Αριέτας Παλιατσάρα, μεταδοθεῖσα τὸν ἰανουάριο (ἢ ἴσως τὸν φεβρουάριο) τοῦ 2008.

 

d593 _ 01 «῾Η κάμινος, σωτήρ», καλοφωνικὸς εἱρμὸς ᾿Αρσενίου τοῦ μικροῦ (17ος αἰ.), ἦχος α΄. ψάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, ἀπρίλιος 1983. d593 _ 01.mp3

 


    ᾿Απὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τοῦ σταθμοῦ τῆς μητροπόλεως Φλωρίνης, με­τα­δοθεῖσα στὶς 19 αὐγούστου 2008 (πρωινὴ ζώνη)

 

d545 _ 11 «Δοῦλοι Κύριον», πολυέλεος Χουρμουζίου χαρτοφύλακος, ἦχος πλ. δ΄. ψάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας, Κωνσταντινούπολις περὶ τὸ 1961. d545 _ 11.mp3

 

 

    ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τῆς Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη, κατὰ τὸ β΄ ἑξάμηνο τοῦ 1988.

c011-08 τριαδικὰ μεσονυκτικοῦ (λιτῆς) κυριακῆς, ἦχος β΄, μέλος Πέτρου Πελοποννησίου, ψάλλει ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας.

 

(δημοσίευσις 13/10/2009)

 


d545-06, καταβασίαι χριστουγέννων ἀργαί (ἐπιλογή). ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τοῦ δεκεμβρίου 2007. d545 _ 06.mp3


d554-05, Θρασύβουλος Στανίτσας, «Ἔφριξε γῆ», πλ. α΄, Παναγιώτου Χα­λά­τζογλου. ἀπὸ μετάδοσι τοῦ ῥ/σ τῆς μητροπόλεως Σισανίου καὶ Σιατίστης «ὀρθοδοξία καὶ παράδοσι» τὴν τετάρτη 7 μαρτίου 2001. d554-05.mp3

 

 

    Τὸ ἀργὸν «᾿Αγαπήσω σε» τοῦ ᾿Ιακώβου πρωτοψάλτου μὲ τὸν Θρασύβουλο Στανίτσα· προσφέρθηκε ἀπὸ τὸν Δημήτριο ᾿Ιωαννίδη στὶς 26 μαΐου 2009. Ιακώβου.mp3