ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon Φανάρι, πατριαρχικός ναός, ἠχογραφήσεις

 

Κυριακὴ 17 δεκεμβρίου 1989

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Αποσπάσματα ἀπὸ τὸν ὄρθρο καὶ τὴν λει­τουργία στὸν πατριαρχικὸ ναὸ ἐπὶ τοῖς ἐγκαινίοις τοῦ νέου πατριαρχικοῦ μεγάρου.  πλήρεις οἱ πατριαρχικοὶ χοροὶ μὲ τὸν Λεω­νί­δα ᾿Αστέρη καὶ τὸν Βασίλειο ᾿Εμμανουηλίδη.  ἀκούγονται ἐπίσης οἱ ἀεί­μνη­στοι πατριάρχαι Κωνσταν­τι­νου­πό­λεως Δημήτριος καὶ ᾿Αλεξανδρείας Παρ­θέ­νιος, οἱ ὁποῖοι συλλειτουργοῦν.  ἠχογράφησις ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴν ἢ πιθα­νώ­τερον τηλεοπτικὴν μετάδοσιν, μὲ πολλὰ προβλήματα ὅμως στὴν ἀναμε­τά­δοσι, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὑπάρχουν πολλὰ παράσιτα καὶ διακοπὲς στὴν ἀκολου­θία.  ἀπὸ τὴν συλλογὴν τοῦ π. Γεωργίου ῾Ρ. (ψηφιοποίησις Δ.Α.).  οἱ ἠχογραφήσεις παρουσιάζονται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ διαδίκτυο ἀπὸ τὴν παροῦσα ἱστοσελίδα.


884-01 καταβασίαι «Χριστὸς γεννᾶται», μὲ παρεμβολὴ μιᾶς ὄχι καὶ τόσο καλὰ προετοιμασμένης ἐκφωνήτριας!  ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ εὐαγ­γε­λί­ου.

884-02 «Τὴν τιμιωτέραν», «Μυστήριον ξένον», ἐξαποστειλάρια.

884-03 πασαπνοάρια, «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα».

884-04 ἀποσπάσματα ἐκ τῶν στιχηρῶν τῶν αἴνων (2 ἀναστάσιμα α΄ ἤχου, 1 προσόμοιον τῆς κυριακῆς, καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ δοξαστικοῦ).

884-05 σύντομον ἀπόσπασμα ὁμιλίας, τμῆμα τοῦ χερουβικοῦ (ἀπὸ τὸ «Τριάδι» μέχρι «ὑποδεξόμε­νοι») καὶ μνημο­νεύσεις.

884-06 λειτουργικά, «Σὲ ὑμνοῦμεν» (Β. ᾿Εμμανουηλίδης), «Ἄξιον ἐστὶ» τὸ πατριαρχικόν (᾿Αστέρης Λ.).

884-07 συνέχεια λειτουργίας, μνημονεύσεις ἱεραρχῶν, αἰτήσεις.

885-01 «Πάτερ ἡμῶν», κοινωνικόν «Αἰνεῖτε» (Β. ᾿Εμμανουηλίδης).

885-02 «Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ», «Εἴδομεν», ὀπισθάμβωνος εὐχή, «Εἴη τὸ ὄνομα», ἀπόλυσις ὑπὸ τοῦ πατριάρχου Παρθενίου, «Τὸν δεσπότην» (σύντομον).

885-03 ἀκολουθία ἀπονομῆς πατριαρχικοῦ ὀφφικίου (ἀπόσπασμα).

(δημοσίευσις· 25 σεπτεμβρίου 2010)

 

 


 

Θεοφάνεια 2010

    ᾿Απὸ τὴν ἀκολουθία τῶν Θεοφανείων 6-1-2010 στὸν πατριαρχικὸ ναὸ στὸ Φανάρι Κωνσταντινουπόλεως τὸ δοξαστικὸν καὶ τὸ «Καὶ νῦν» τῶν αἴνων.  ψάλ­λουν δεξιὰ μὲν ὁ πρωτοψάλτης Λεωνίδας ᾿Αστέρης, ἀριστερὰ δὲ κά­ποιος ἄγνωστος σὲ μένα ψάλτης μαζὶ μὲ τὸν λαμπαδάριο ᾿Ιωάννη Χαρια­τίδη.  ἡ ἠχογράφησις προσφέρθηκε ἀπὸ τὸν Βαγγέλη Λιναρδάκη στὶς 12/1/2010.

02=5'22''=Ναματα Ιορδανεια Πλ.Βος-Σημερον ο Χριστος Βος.mp3

 

 


 

Πατριαρχικοὶ κανονάρχαι

     Μιά σπάνια ἠχογράφησις ἀπὸ τοὺς κανονάρχας τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ τὸ 1952.  τὴν ἠχογράφησι προσέφερε ὁ πρωτοψάλτης Δημήτριος ᾿Ιωαννίδης στὶς 19 ἰουλίου 2009 ἐκ τοῦ φωνοαρχείου του.

. Και δός ημίν 1952.mp3

 


 

 

Μεγάλη τετάρτη, οἰκουμενικὸν πατριαρχεῖον 1995

    Μεγάλη τετάρτη, οἰκουμενικὸν πατριαρχεῖον 1995.  ψάλλουν ὁ ἄρχων πρω­το­ψάλτης Λεωνίδας ᾿Αστέρης, ὁ ἄρχων λαμπαδάριος Βασίλειος ᾿Εμμα­νου­η­λί­δης, καὶ οἱ πατριαρχικοὶ χοροί.

     ᾿Ηχογράφησις ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσι.  τὴν ἠχογράφησι πραγ­μα­το­ποίησε μέλος τῶν Διαλόγων, ὁ ὁποῖος καὶ παρεχώρησε εὐγενῶς τὴν ἐγ­γρα­φή, γιὰ νὰ δημοσιευθῇ ἐδῶ.  τὸν εὐχαριστοῦμε θερμῶς.  ἡ ἠχογράφησις ποὺ μοῦ δόθηκε εἶναι ἐξωτερικὴ καὶ ὄχι ἐσωτερική, ὁπότε ἡ παροῦσα ψηφιο­ποίησις ἔχει κάποιες ἀδυναμίες, ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ κάμω κάτι καλλίτερο.  ἴσως ἀργότερα νὰ γίνῃ κάποια βελτίωσις.


      Ὄρθρος μεγάλης τετάρτης (μεγάλη τρίτη ἀπόγευμα, 18-4-1995)

01 — ᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος, ἀργὸν καὶ σύντομον. 01.WMA

02 — Καθίσματα ἀργά. 02.WMA

03 καὶ 04 — Κανών. 03.WMA 04.WMA

05, 06 καὶ 07 — ᾿Εξαποστειλάριον καὶ αἶνοι. 05.WMA 06.WMA 07.WMA

    Στὴν ἀρχὴ τοῦ 05 ἀρχείου ὑπάρχει μία μικρὰ δέησις.  στὴν αἴτησι «᾿Αντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον» ἡ ἀπάντησις ποὺ ἀκούγεται εἶναι τὸ «Κύριε, ἐλέησον». αὐτὸ εἶναι τὸ ὀρθὸν καὶ ὄχι τὸ «᾿Αμὴν» ποὺ λέγουν πολλοὶ ἐν ῾Ελλάδι. ἂς συμμορφωθοῦν μὲ τὴν ὀρθὴν πατριαρχικὴν τάξιν.

08 – ᾿Απόστιχα αἴνων. 08.WMA

09 – Δοξαστικόν, τροπάριον τῆς Κασσιανῆς. 09.WMA

 


 


μεγάλη ἑβδομάς 1982

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


       ᾿Απὸ τὴν μεγάλη ἑβδομάδα στὸ οἰκουμενικὸ πατριαρχεῖο 1982.  πρω­το­ψάλ­της ὁ Βασίλειος Νικολαΐδης.


c15 _ 04.mp3 «῾Η βεβυθισμένη» ὄρθρου μεγάλης τετάρτης (δεξιὸς χορός).

c15 _ 06.mp3 «Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις» ὄρθρου μεγάλης τετάρτης (πλῆρες).

c15 _ 08.mp3 «Νῦν αἱ δυνάμεις» προηγιασμένης.

c15 _ 10.mp3 εἴσοδος τιμίων δώρων λειτουργίας

 

 


 

 

Φανάριον, πάσχα 1982

᾿Αρχεῖον Μανόλη Θεοδωράκη

      ῾Η ψηφιοποίησις τῶν ἀρχείων ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς «Συμβολῆς».


ΜΤ11-01, ὄρθρος ἀναστάσεως (ἀποσπάσματα), πατριαρχεῖον Κων/λεως, Β. Νικολαΐδης καὶ Β. ᾿Εμμανουηλίδης. MT11-01.mp3

ΜΤ11-18 ἀπόλυσις ἀναστάσεως ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Δημητρίου. MT11-18.mp3

     Προφανῶς οἱ ἠχογραφήσεις αὐτὲς προέρχονται ἀπὸ τὴν μεγάλη ἑβδομάδα τοῦ 1982.

 * * *

 ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

῞Υμνοι μεγάλου σαββάτου, πάσχα καὶ ἑσπερινοῦ τῆς ἀγάπης. οἰκουμενικὸν πατριαρχεῖον 1982, Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης καὶ Βασίλειος Νικολαΐδης. ἠχογράφησις Γρηγορίου Θ. Στάθη 1982. ἀπὸ ῥαδιοφωνικὲς μεταδόσεις τῶν ἐτῶν 1988 καὶ 1989.

      ῞Υμνοι μεγάλου σαββάτου

16-01 «Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε».

16-02 μέγα προκείμενον «᾿Ανάστα, ὁ Θεός».

 

     ῞Υμνοι πάσχα

16-03 «Δεῦτε λάβετε φῶς».  

16-04 κανὼν πάσχα ᾠδὴ α΄.

16-05 κανὼν πάσχα ᾠδὴ γ΄.  

16-06 κανὼν πάσχα ᾠδὴ θ΄.  

16-07 Τὰ στιχηρὰ τοῦ πάσχα.  

16-08 «Χριστὸς ἀνέστη».  

16-09 «῞Οσοι εἰς Χριστόν» (καὶ ὁ πατριάρχης Δημήτριος).  

16-10 «῾Ο ἄγγελος ἐβόα».  

 

      ῞Υμνοι πάσχα καὶ ἑσπερινοῦ τῆς ἀγάπης. οἰκουμενικὸν πατριαρχεῖον 1982, Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης καὶ Βασίλειος Νικολαΐδης.

16-11 ἔνδυσις ἀρχιερέων («᾿Αναστάσεως ἡμέρα» ἀργόν).  

16-12 «Κύριε, ἐκέκραξα» ἀργόν, β΄.  

16-13 «Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς γεννηθέντα».  

16-14 «Τίς θεὸς μέγας», μέγα προκείμενον.   

16-15 εὐαγγέλιον τῆς ἀγάπης (πατριάρχης Δημήτριος).  

16-16 τὸ αὐτὸ εὐαγγέλιον εἰς διαφόρους γλώσσας.  

16-17 «῾Η ἀνάστασίς σου, Χριστὲ σωτήρ».  

16-18 «Χριστὸς ἀνέστη», ἀπόλυσις, «Τὸν δεσπότην».