ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon Λεωνίδας ᾿Αστέρης, ἠχογραφήσεις 1999

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Λεωνίδας ᾿Αστέρης, πρωτοψάλτης τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας (οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου). ὕμνοι ἐκ τῆς πανηγύρεως τοῦ ναοῦ μεταμορφώσεως Σωτῆρος, Λεῦκτρα Θηβῶν 6/8/1999. ψάλλουν δεξιὰ ὁ πρωτο­ψάλ­της Μ.Χ.Ε. Λεωνίδας ᾿Αστέρης καὶ ἀριστερὰ ὁ ᾿Ηλίας Στάθης, πρωτο­ψάλ­της μη­τρο­πόλεως Θηβῶν. ἠχογραφήσεις ὑπὸ ἀγνώστων μουσικο­φί­λων. συλλογαὶ ἱερέως Γεωργίου ῾Ρ., Δ.Α., καὶ ἀνωνύμου. λόγῳ τῶν δια­φο­ρετικῶν καταγραφῶν ὑπάρχουν ἐπαναλήψεις ὡρισμένων μελῶν. (ψη­φιο­ποίησις Δ.Α.)

 

1532-1 ἐκ τοῦ ἑσπερινοῦ, στίχοι ἀνοιξανταρίων.

 

1645-1 στίχοι ἐκ τῶν ἀνοιξανταρίων.

 

1645-2 «Κύριε, ἐλέησον».

 

1532-2 κεκραγάρια καὶ ἑσπέρια ἰδιόμελα.

 

1645-3 κεκραγάρια καὶ ἑσπέρια ἰδιόμελα.

 

1645-4 δοξαστικὸν «Προτυπῶν τὴν ἀνάστασιν» (ἀπόσπασμα).

 

1645-5 προκείμενον, «Κύριε, ἐλέησον», «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν».

 

1645-6 ἰδιόμελα ἀποστίχων, α΄.

 

1532-3 δοξαστικὸν ἀποστίχων «Πέτρῳ καὶ ᾿Ιωάννῃ καὶ ᾿Ιακώβῳ».

 

1645-7 δοξαστικὸν ἀποστίχων «Πέτρῳ καὶ ᾿Ιωάννῃ καὶ ᾿Ιακώβῳ».

 

1645-8 «Θεοτόκε παρθένε» μετὰ κρατήματος, α΄.

 

1645-9 «Μαρία» μετὰ κρατήματος, γ΄.

 

 

1646-01 ἐκ τοῦ ὄρθρου, «Θεὸς Κύριος», ἀπολυτίκιον «Μετεμορφώθης» τρὶς μὲ «Δόξα Πατρί», ἀλλὰ ὁ πρωτοψάλτης δὲν λέγει «Καὶ νῦν».

 

1532-4 ἀπολυτίκιον «Μετεμορφώθης», ἓν κάθισμα ὄρθρου, τὰ «᾿Εκ νεότητός μου», καὶ τὸ προκείμενον.

 

1646-02 καθίσματα ὄρθρου, τὰ «᾿Εκ νεότητός μου», καὶ τὸ προ­κεί­με­νον.

 

1646-03 «Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω», πεντηκοστάρια τροπάρια, «῾Ο φωτί σου ἅπασαν» ἰδιόμελον.

 

1532-5 «῾Ο φωτί σου ἅπασαν» ἰδιόμελον.

 

1646-04 κανόνες (ἀπόσπασμα), κοντάκιον καὶ οἶκος.

 

1532-6 καταβασίαι «Σταυρὸν χαράξας» (ἐπιλογή).

 

1646-05 καταβασίαι ἀργαὶ «Σταυρὸν χαράξας» (ἐπιλογή).

 

1646-06 ἡ 9η ᾠδὴ τῶν κανόνων.

 

1646-07 ἐξαποστειλάριον «Φῶς ἀναλλοίωτον, Λόγε», ἦχος γ΄.

 

1532-7 ἐξαποστειλάριον «Φῶς ἀναλλοίωτον, Λόγε», ἦχος γ΄. πασα­πνο­άρια, ἦχος δ΄.

 

1646-08 πασα­πνο­άρια καὶ στιχηρά, ἦχος δ΄.

 

1532-8 δοξαστικὸν αἴνων «Παρέλαβεν ὁ Χριστός».

 

1646-09 δοξαστικὸν αἴνων «Παρέλαβεν ὁ Χριστός».

 

1532-9 ἀργὴ δοξολογία πλ. δ΄ ᾿Ιακώβου πρωτοψάλτου.

 

1646-10 ἀργὴ δοξολογία πλ. δ΄, ᾿Ιακώβου πρωτοψάλτου (μόνον οἱ στίχοι τοῦ δεξιοῦ).

 

1647-1 ἐκ τῆς λειτουργίας, «Κύριε, ἐλέησον». ἀντίφωνα, τροπάρια.

 

1647-2 τρισάγιον καὶ δύναμις.

 

1647-3 φήμη καὶ ἀλληλουιάριον σύντομον.

 

1647-4 χερουβικόν.

 

1647-5 «Κύριε, ἐλέησον», ἐκτενὴς καὶ λοιπά.

 

1647-6 λειτουργικά.

 

1647-7 «Νῦν τὰ ἀνήκουστα ἠκούσθη».

 

1647-8 ὕμνοι κοινωνικοῦ καὶ ἀπολύσεως.

 

1647-9 στίχοι πολυελέου.

 

 

    (δημοσίευσις 22/10/2011)