ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon Θρασύβουλος Στανίτσας, ὕμνοι λειτουργίας

 

᾿Αρχεῖον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    Θρασύβουλος Στανίτσας, ὕμνοι λειτουργίας, μία συλλογὴ συνολικῆς διαρ­κείας περίπου 6 ὡρῶν! (ψη­φι­ο­ποί­η­σις καὶ περι­ε­χό­μενα· Πανα­γιώ­της Παπασταύρου)

 

1138-01 τυπικά.

 

1138-02 δύναμις συνηθισμένον.

 

1138-03 τρισάγιον - δύναμις Γεωργίου τοῦ Κρητός.

 

1138-04 δύναμις Γεωργίου τοῦ Κρητός.

 

1138-05 δύναμις Γεωργίου τοῦ Κρητός, ἦχος β΄.

 

1138-06 τρισάγιον δύναμις Γεωργίου τοῦ Κρητός.

 

1138-07 τρισάγιον - δύναμις Σίμωνος ᾿Αβαγιανοῦ.

 

1138-08 δύναμις Νηλέως Καμαράδου.

 

1138-09 δύναμις Στανίτσα, δευτερόπρωτος.

 

1138-10 τρισάγιον - δύναμις Στανίτσα, βαρύς (φεραχνάκ).

 

1138-11 δύναμις Στανίτσα, φεραχνάκ.

 

1138-12 δύναμις δικό του.

 

1138-13 «῞Οσοι εἰς Χριστόν».

 

1138-14 «Τὸν σταυρόν σου» - δύναμις.

 

1138-15 «Τὸν σταυρόν σου» - δύναμις Στανίτσα, β΄.

 

1138-16 δύναμις «Τὸν σταυρόν σου προσκυνοῦμεν».

 

1138-17 ἀλληλουάριον ἀποστόλου, ἦχος α΄.

 

1138-18 «Δόξα σοι, Κύριε».

 

1138-19 «Δόξα σοι, Κύριε».

 

1138-20 «Δόξα σοι, Κύριε».

 

1138-21 «Δόξα σοι, Κύριε».

 

1138-22 «Δόξα σοι, Κύριε».

 

1138-23 «Δόξα σοι, Κύριε».

 

1138-24 «Δόξα σοι, Κύριε».

 

1138-25 «Δόξα σοι, Κύριε».

 

1138-26 «Δόξα σοι, Κύριε».

 

1138-27 «Δόξα σοι, Κύριε».

 

1138-28 χερουβικόν, α΄.

 

1139-1 χερουβικόν, α΄.

 

1139-2 χερουβικόν, β΄.

 

1139-3 χερουβικόν, β΄.

 

1139-4 χερουβικόν, γ΄.

 

1139-5 χερουβικόν, γ΄, ᾿Αθῆναι 1972.

 

1139-6 χερουβικόν, δ΄ ἅγια.

 

1139-7 χερουβικόν, δ΄ ἅγια.

 

1139-8 χερουβικόν, δ΄ ἅγια.

 

1140-1 χερουβικόν, πλ. α΄.

 

1140-2 χερουβικόν, πλ. α΄.

 

1140-3 χερουβικόν, πλ. β΄.

 

1140-4 χερουβικόν, πλ. β΄.

 

1140-5 χερουβικόν, βαρύς.

 

1140-6 χερουβικόν, βαρύς.

 

1140-7 χερουβικόν, πλ. δ΄.

 

1140-8 χερουβικόν, πλ. δ΄.

 

1141-01 λειτουργικά, ἦχος α΄.

 

1141-02 λειτουργικὰ Χατζηαθανασίου, ἦχος α΄.

 

1141-03 λειτουργικά Χατζηαθανασίου, ἦχος α΄.

 

1141-04 «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος α΄ ἑπτάφωνος.

 

1141-05 «Σὲ ὑμνοῦμεν» - «Ἄξιον ἐστίν, ἦχος δευτερόπρωτος.

 

1141-06 «Σὲ ὑμνοῦμεν», ἦχος δευτερόπρωτος.

 

1141-07 λειτουργικά, γ΄.

 

1141-08 λειτουργικὰ Χατζηαθανασίου, γ΄.

 

1141-09 λειτουργικά, δ΄.

 

1141-10 λειτουργικά, δ΄ (μονῳδία).

 

1141-11 λειτουργικά, «πλ. α΄», ἀτζὲμ κιουρδί.

 

1141-12 λειτουργικά, πλ. α΄.

 

1142-01 λειτουργικὰ Πρίγγου, «πλ. α΄» ἀτζὲμ κιουρδί.

 

1142-02 λειτουργικὰ πατριαρχικά, πλ. α΄, «φρύγιος».

 

1142-03 λειτουργικά, πλ. α΄.

 

1142-04 λειτουργικὰ πατριαρχικά, πλ. α΄.

 

1142-05 «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος «πλ. α΄ ἐναρμόνιος», Χατζηαθανασίου.

 

1142-06 «᾿Αγαπήσω σε», πλ. α΄.

 

1142-07 «Σὲ ὑμνοῦμεν», πλ. β΄.

 

1142-08 «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος πλ. β΄.

 

1142-09 λειτουργικὰ Στανίτσα, βαρύς.

 

1142-10 «Σὲ ὑμνοῦμεν» - «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος βαρύς, Θρ. Στανίτσας σὲ μεγάλη ἡλικία.

 

1142-11 «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος βαρύς.

 

1142-12 λειτουργικὰ Χατζηαθανασίου, ἦχος πλ. δ΄.

 

1143-01 λειτουργικὰ Στανίτσα, πλ. δ΄.

 

1143-02 λειτουργικά, πλ. δ΄.

 

1143-03 λειτουργικά, πλ. δ΄.

 

1143-04 «Σὲ ὑμνοῦμεν», πλ. δ΄.

 

1143-05 «Σὲ ὑμνοῦμεν», πλ. δ΄.

 

1143-06 «Σὲ ὑμνοῦμεν», πλ. δ΄.

 

1143-07 «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος πλ. δ΄.

 

1143-08 «Ἄξιον ἐστὶν» ὀκτώηχον.

 

1143-09 λειτουργικὰ λειτουργίας μεγάλου Βασιλείου.

 

1143-10 «Τὴν γὰρ σὴν μήτραν».

 

1143-11 «Θεοτόκε ἡ ἐλπίς».

 

1143-12 «Κύριε, ἐλέησον».

 

1143-13 «Κύριε, ἐλέησον» - «Εἷς ἅγιος».

 

1143-14 «Εἷς ἅγιος».

 

1143-15 κοινωνικὸν «Αἶνεῖτε», ἦχος α΄.

 

1143-16 κοινωνικὸν «Αἶνεῖτε», ἦχος βαρύς.

 

1143-17 «Γεύσασθε καὶ ἴδετε».

 

1143-18 «Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ».

 

1143-19 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου».

 

1143-20 «Τὸν εὐλογοῦντα».

 

 

(δημοσίευσις 21/10/2011)