ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon Κωνσταντῖνος Πρίγγος, Βόλος 6/8/1958

 

᾿Αρχεῖον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    ᾿Ηχογραφήσεις τοῦ Κωνσταντίνου Πρίγγου (μὲ τὸν Μανώλη Χατζη­μᾶρ­κο ἀριστερά του) ἀπὸ τὸ ἀρχεῖον τοῦ θεολόγου καὶ πρωτοψάλτου Πανα­γιώτη Παπα­σταύ­ρου, παραχωρηθεῖσες στὶς 14/10/2010, τὸν ὁποῖον ἰδιαι­τέρως εὐχαριστῶ.  εἰς τὸν ἴδιον ἐπίσης ἀνήκουν ἡ ψηφιακὴ ἐπεξεργασία καὶ τὰ κείμενα (λεζάντες) τῶν ἀρχείων.

 

1101-01 «Μακάριος ἀνήρ».

1101-02 «Κύριε, εκέκραξα» καὶ στιχηρὰ μεταμορφώσεως.

1101-03 Δόξα, «Προτυπῶν τὴν ἀνάστασιν».

1101-04 «Κύριε, ἐλέησον».

1101-05 «Θεοτόκε παρθένε» Μπερεκέτου.

1101-06 «Χαῖρε, κεχαριτωμένη» Μπερεκέτου.

1101-07 «Μαρία» Μπερεκέτου.

1101-08 ἀπόστιχα μεταμορφώσεως.

1101-09 ἀπολυτίκιον μεταμορφώσεως.

1101-10 καταβασίες «Σταυρὸν χαράξας».

1101-11 ἐξαποστειλάριον.

1101-12 «Πᾶσα πνοή», ἦχος δ΄.

1101-13 Δόξα, «Παρέλαβεν ὁ Χριστός».

1101-14 δοξολογία ἀργὴ ᾿Ιακώβου, ἦχος β΄.

1101-15 «Κύριε, ἐλέησον».

1101-16 Δύναμις Ν. Καμαράδου, ἦχος β΄.

1101-17 πολυχρόνιον Παύλου.

1101-18 «Δόξα σοι, Κύριε».

 

 

(δημοσίευσις 29/5/2011)