ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon ᾿Ιάκωβος Ναυπλιώτης, διάφορες ἠχογραφήσεις

 

᾿Αρχεῖον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

1520-08 δύο εἱρμοὶ χριστουγέννων σὲ ἀργὸ μέλος ἀπὸ τὸν ᾿Ιάκωβο Ναυπλιώτη.

 

(δημοσίευσις 1/10/2012)

 

* * *

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης ᾿Ιάκωβος Ναυπλιώτης.  μαζί του συμ­ψάλ­λει ὁ τότε δομέστικός του Κωνσταντῖνος Πρίγγος.  σπάνιες ἠχογραφήσεις ἀπὸ δίσκους γραμμοφώνου, ποὺ ἀργότερα μετα­φέρθηκαν σὲ μαγνητοταινίες καὶ μᾶς παραχωρήθηκαν ἀπὸ τὸ προσωπικὸ ἀρχεῖο τοῦ ἱεροψάλτου ᾿Αν­δρέου ᾿Α. (ψηφιοποίησις Δ.Α.).  κάποιους ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ὕμνους τοὺς ἔχω ἤδη δημοσιεύσει καὶ ἀλλοῦ· ἐπειδὴ ὅμως ἐδῶ πρόκειται ὄχι γιὰ ἀνα­με­τά­δοσι ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ ἀλλὰ γιὰ μεταφορὰ ἀπὸ δίσκους γραμ­μο­φώνου ἀπὸ ἄλλον συλλέκτη, τοὺς παραθέτω ξανά, ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ σύγκρισι στὴν ποιότητα ἤχου.

 

1568-01 «Τὴν παγκόσμιον δόξαν».

1568-02 «᾿Εν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ».

1568-03 «Πᾶσα πνοή», α΄. «᾿Ερχόμενος ὁ Κύριος».

1568-04 «᾿Εν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου», «῾Ο τῇ ψυχῆς ῥαθυ­μί­ᾳ».

1568-05 «Ἤδη βάπτεται κάλαμος», ἀργόν.

1568-06 «Κύριε, ἐρχόμενος πρὸς τὸ πάθος» (μόνος του).

1568-07 «Τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου», ἀργόν (μόνος του).

1568-08 «῾Ο ἄγγελος ἐβόα... Φωτίζου».

 

(δημοσίευσις 21/1/2011)