ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon Θρασύβουλος Στανίτσας, 26 ὀκτωβρίου

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Θρασύβουλος Στανίτσας, ἐκ τοῦ ἀρχείου τοῦ ἱερέως Γεωργίου ῾Ρ..  δὲν γνωρίζω χρονολογίαν ἢ ἄλλα στοιχεῖα παρὰ μόνον τὰ συναγόμενα ἐκ τῆς ἠχογραφήσεως, δηλαδὴ ὅτι εἶναι 26 ὀκτωβρίου, κυριακὴ δ΄ ἤχου.  τὸ 1969 εἶναι μία πιθανὴ χρονολογία.

 

877-01 «Πᾶσα πνοή» (δ΄), «Τὸν δεσπότην».

877-02 στιχηρὰ τῶν αἴνων ἀναστάσιμα (δ΄ ἤχου) καὶ τοῦ ἁγίου.

877-03 Δόξα, «Τὸν λόγχαις κληρωσάμενον».

877-04 δοξολογία ἀργὴ Πέτρου Πελοποννησίου, ἦχος λέγετος (β΄ δια­το­νι­κός).

877-05 τρισάγιον λειτουργίας, δύναμις (μὲ κράτημα), εἶτα ἀλληλουιάριον, «Δόξα σοι, Κύριε» ἀργόν (ὑπενθυμίζω· λειτουργοῦντος ἀρχιερέως).

877-06 χερουβικὸν δ΄ αγια (ὁλόκληρον, δηλαδὴ α΄ καὶ β΄ μέρος [καὶ τὸ τοῦ ἀριστεροῦ]).

877-07 «Κύριε, ἐλέησον», «᾿Αγαπήσω σε» καὶ λοιπά.

877-08 «῞Αγιος, ἅγιος», «Σὲ ὑμνοῦμεν».

877-09 «Ἄξιον ἐστίν».

877-10 «Κύριε, ἐλέησον», «Εἷς ἅγιος», κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον».

 

(δημοσίευσις 6/12/2010)