ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon Κωνσταντῖνος Πρίγγος (ἀρχεῖον ᾿Αθανασίου Πέττα)

    ᾿Ηχογραφήσεις τοῦ Κωνσταντίνου Πρίγγου ἀπὸ τὸ ἀρχεῖον τοῦ ᾿Αθα­να­σίου Πέττα.  ψηφιακὴ ἐπεξεργασία, κείμενα (λεζάντες ἀρχείων) καὶ παρα­χώ­ρησις ὑπὸ τοῦ θεολόγου καὶ πρωτοψάλτου Παναγιώτου Παπα­σταύ­ρου, τὸν ὁποῖον ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ.

 

1108-01 συμβουλὲς πρὸς ἱεροψάλτες.

1108-02 «᾿Ανέβη ὁ ᾿Ιησοῦς».

1108-03 «Κύριε, ἐκέκραξα», ἦχος πρῶτος.

1108-04 «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν».

1108-05 «Πάντα χορηγεῖ».

1108-06 «Βασιλεῦ οὐράνιε».

1108-07 «῞Οσοι εἰς Χριστόν», δύναμις.

1108-08 «Κύριε τὸν παράλυτον».

1108-09 «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα».

1108-10 «Εἰς τὸ μνῆμα σὲ ἐπεζήτησεν».

1108-11 «Ἄλαλα τὰ χείλη».

1108-12 «Μαρία», στίχος ἀπὸ τὸ ὀκτάηχον μάθημα τοῦ Μπερεκέτου.

1108-14 «Καὶ εὐλογημένος», στίχος ἀπὸ τὸ ὀκτάηχον μάθημα τοῦ Μπε­ρεκέτου.

1108-15 «᾿Επὶ τῶν ποταμῶν», μὲ τὸν Πέττα.

1108-16  «᾿Εκ νεότητός μου», μὲ τὸν Πέττα.

1108-17  «Τῶν ἁγίων πατέρων ὁ χορός».

1108-18  «Ἄξιον ἐστίν», πατριαρχικόν.

1108-19 «Ἄξιον ἐστίν», πλάγιος τοῦ πρώτου.

1108-20 «Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου».

1108-21  ἑωθινὸν 5ον «Ὢ τῶν σοφῶν σου».

1108-22 ἑωθινὸν 10ον «Μετὰ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον» [προσωπικῶς τάσ­σομαι ὑπὲρ τῆς ἀπόψεως ὅτι γιὰ τὰ χριστιανικὰ κείμενα ὀρθότερος εἶναι ὁ τύπος «Μετὰ τὴν εἰς ᾅδην κάθοδον», ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλο ζή­τη­μα].

1108-23 «῞Αγιοι ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί».

1108-24 ὁ στίχος «᾿Ακατάληπτον ἐστὶ» καὶ ὁ εἱρμὸς τῆς ὑ­πα­παντῆς«῾Ως εἶδεν ᾿Ησαΐας».

(δημοσίευσις 30/10/2010)