ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon Θρασύβουλος Στανίτσας, περίοδος τριῳδίου

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Στανίτσας, ὕμνοι τριῳδίου.  συλλογὴ ᾿Ανδρέου ᾿Α., (ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

919-01 «Τὴν τιμιωτέραν», ἦχος β΄, «Τῶν γηγενῶν τίς ἤκουσε».

919-02 «῾Ως ὁ ἄσωτος υἱός», «Πάτερ ἀγαθέ».

919-03 «Τὴν ὑφηλόφρονα».

919-04 «Ταῖς τῶν δακρύων σου».

919-05 «Δεῦτε ἐργασώμεθα».

919-06 «᾿Εν σοί, μῆτερ».

919-07 «Οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία».

919-08 «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν», «Συνταφέντες σοι».

919-09 «Πρὸ ἓξ ἡμερῶν».

919-10 «Σήμερον ἡ χάρις».

 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Θρασύβουλος Στανίτσας, κυριακὴ τοῦ ἀσώτου 

 

    ᾿Απὸ ὄρθρον κυριακῆς ἀσώτου, ἴσως τοῦ ἔτους 1970.  ἐκ τῆς συλλογῆς τοῦ ἱερέως Γεωργίου ῾Ρ..  (ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

876-04 ἀναβαθμοὶ πλ. α΄, τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου, τροπάρια κανόνων.

876-05 καταβασίαι ἀργαὶ «Τὴν Μωσέως ᾠδήν»· «Τὴν τιμιωτέραν» καὶ ὁ εἱρμὸς «Τῶν γηγενῶν».

876-06 πασαπνοάριον πλ. α΄.

876-08 στιχηρὰ ἀναστάσιμα πλ. α΄, δύο τῶν αἴνων καὶ εἶτα ἀντὶ γιὰ τὸ ἀ­να­τολικὸ «Κύριε, ὁ βασιλεὺς τῶν αἰώνων» λέγει τὸ τοῦ ἑσπερινοῦ «Μέγα θαῦμα»!  παρὰ τὴν μεγαλοπρεπῆ ἐκτέλεσι τοῦ ὕμνου ἡ ἐπιλογή του πα­ρα­μένει μία παρατυπία ἀπὸ τὸν σπουδαι­ό­τε­ρο ἐκπρό­σωπο τῶν πατριαρ­χι­κῶν ἀναλογίων ἐν ῾Ελλάδι ἐκείνη τὴν ἐποχή.

876-09 στιχηρὸ αἴνων κυριακῆς τοῦ ἀσώτου «῾Ως ὁ ἄσωτος υἱός», δ΄.  Δόξα, «Πάτερ ἀγαθέ».

876-10 δοξολογία ἀργὴ Γεωργίου Βιολάκη, εἰς ἦχον πλ. β΄.