ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon ᾿Αναστάσιος Μιχαηλίδης (Σόμπατζης)

    ᾿Αναστάσιος Μιχαηλίδης Σόμπατζης (περίπου 1890-1970), α΄ δομέστικος τοῦ ᾿Ιακώβου Ναυπλιώτου στὸν πατριαρχικὸ ναὸ ὅπου ὑπηρέτησε περίπου μία εἰκοσαετία μέχρι τὸ 1948(;). οἱ παρακάτω ἠχογραφήσεις ἔχουν γίνει, ὅταν πιθανὸν ὁ ἴδιος ἦταν σὲ βαθὺ γῆρας. παραχωρήθηκαν τὴν ἄνοιξι τοῦ 2009 ἀπὸ τὸν συλλέκτη ἰατρὸ Μανόλη Χναράκη ἐκ τοῦ ἀρχείου του. γνωρίζω πάντως ὅτι οἱ ἴδιες ἠχογραφήσεις ὑπάρχουν ἀπὸ πρὶν στὸ διαδίκτυο.

d609-12 «Κύριε, ἐκέκραξα», α΄ ἦχος, καὶ στιχολογία. d609-12.mp3
d609-11 Κανόνες, ἦχος α΄. d609-11.mp3
d609-01 Κανόνες, ἦχος πλ. δ. d609-01.mp3
d609-10 Ὄρθρος ἦν βαθύς, δ΄ ἑωθινόν. d609-10.mp3
d609-08 Τὰ τῆς Μαρίας δάκρυα, πλ. δ΄. d609-08.mp3
d609-09 Φανερῶν ἑαυτόν, ια΄ ἑωθινόν. d609-09.mp3
d609-14 Δύναμις, Γεωργίου τοῦ Κρητός. d609-14.mp3
d609-13 καταβασίαι ἀργαί «Μυστήριον ξένον» καὶ «Ἔσωσε λαόν», ἦχος α΄. d609-13.mp3
d609-05 «᾿Εξεχύθη ἡ χάρις», πλ. β΄, ἰδιόμελον 1ης ἰανουαρίου. d609-05.mp3
d609-06 «Συγκαταβαίνων ὁ σωτήρ», πλ. δ΄, ἰδιόμελον 1ης ἰανουαρίου. d609-06.mp3
d609-02 Πάτερ ἀγαθέ. d609-02.mp3
d609-03 ᾿Ανέβη ὁ ᾿Ιησοῦς. d609-03.mp3
d609-04 Κύριε, παράγων ἐν τῇ ὁδῷ. d609-04.mp3
d609-07 Τῶν ἁγίων πατέρων, πλ. δ΄. d609-07.mp3