ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες χορῳδίες Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου

PostHeaderIcon χορῳδίες Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου

Σχετικὰ μὲ τὸν τίτλο τοῦ θέματος διευκρινίζω ὅτι ἀπὸ τὸ ἀρχεῖό μου προκύπτει ὅτι ἀναφέρονται τοὐλάχιστον τρεῖς χορῳδίες, τὶς ὁποῖες συγκρότησε ὑπὸ τὴν διεύθυνσί του ὁ πρωτοψάλτης Λυκοῦργος ᾿Αγγελόπουλος· 1ον) μία παιδικὴ χορῳδία (κάπου ἔχω ἠχογραφήσεις, καὶ ὅταν τὶς βρῶ, θὰ ἀναφέρω περισσότερα στοιχεῖα), 2ον) μία χορῳδία ποὺ ἀναφέρεται ἁπλῶς ὡς χορῳδία τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, καὶ 3ον) ἡ «῾Ελληνικὴ Βυζαντινὴ Χορῳδία» (ΕΛ.ΒΥ.Χ.). ἴσως κάθε ἑπόμενη νὰ εἶναι συνέχεια καὶ ἐξέλιξι τῆς προηγούμενής της, καὶ πιθανώτατα ἡ δεύτερη καὶ ἡ τρίτη ταυτίζονται. τὶς ἀναφέρω κάθε φορὰ μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ ὑπάρχουν στὸ ἀρχεῖό μου.

1 ῞Υμνοι χριστουγέννων
2 ῾Ελληνικὴ βυζαντινὴ χορῳδία (2)
3 ῾Ελληνικὴ βυζαντινὴ χορῳδία (ΕΛΒΥΧ) – Λυκοῦργος ᾿Αγγελόπουλος
4 ῾Ραδιοτηλοπτικὲς μεταδόσεις διάφορες
5 ᾿Αγρυπνία στὴν μητρόπολι ᾿Αθηνῶν, 1987