ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Σύλλογος ἱεροψαλτῶν ᾿Αθηνῶν

PostHeaderIcon Σύλλογος ἱεροψαλτῶν ᾿Αθηνῶν

 

    ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τοῦ ρ/σ Μεσολογγίου, μᾶλλον 12/8/1989, ἀνώνυμος συνεργάτης τοῦ σταθ­μοῦ. χορῳδία τοῦ συλλόγου ἱεροψαλτῶν ᾿Αθηνῶν, ὕμνοι βαρέος ἤχου. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

97-01 κεκραγάρια καὶ ἀναστάσιμον ἰδιόμελον ἑσπερινοῦ, ἦχος βαρύς.

 

    Σημείωσις. μέχρι σήμερα δὲν ἔχω συναντήσει κάποιον ψάλτη στὴν ᾿Α­θή­να (ἀπὸ ὅσους ῥώτησα), ποὺ νὰ θυμᾶται ὅτι ὑπῆρξε ποτὲ «σύλλογος ἱε­ρο­ψαλτῶν ᾿Αθηνῶν»· ἐπίσης δὲν ἀναφέρεται σύλλογος μὲ τέτοιον τίτλο οὔ­τε ἀπὸ τὸν Παναγιώτη ᾿Αντωνέλλη στὸ βιβλίο του «῾Η βυ­ζαν­τινὴ ἐκκλη­σι­α­στι­κὴ μουσική» (᾿Αθῆναι 1956) οὔτε ἀπὸ τὴν ἱστο­σελίδα www.musipedia.gr σὲ σχετικὸ ἄρθρο («σωματεῖα ἱεροψαλτῶν»). καὶ ὅπως ἔχω σημειώσει καὶ ἀλλοῦ, οἱ ἠχογραφήσεις τοῦ ἐν λόγῳ συλλόγου, ποὺ πα­ρουσιάζονταν τα­κτι­κῶς τὸ σάββατον ἑσπέρας σὲ ἑβδο­μα­διαία ἐκπομπὴ τοῦ ῥ/σ Μεσο­λογ­γίου, ὁμοιάζουν πολὺ μὲ τὶς γνωστὲς καὶ ὑπάρχουσες καὶ κυκλο­φο­ρού­με­νες ἀκόμη μέχρι σήμερα ἠχογραφήσεις τοῦ «πανελληνίου συνδέσμου ἱ­ε­ρο­ψαλ­τῶν».

 

    (δημοσίευσις 12/8/2011)

 


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ῥ/σ μητροπόλεως Πατρῶν 27/5/1989, χορῳδία συλλόγου ἱεροψαλτῶν ᾿Αθηνῶν (;)

 

67-07 ἰδιόμελα κυριακῆς Σαμαρείτιδος.

67-08 δοξαστικὸν ἑσπερίων «Παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ ᾿Ιακώβ».

67-09 δοξαστικὸν ἀποστίχων «῾Ως ὤφθης ἐπὶ γῆς».

 

    (δημοσίευσι 25/7/2011)

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ῥ/σ Μεσολογγίου, 27/5/1989. χορῳδία συλλόγου ἱεροψαλτῶν ᾿Αθηνῶν. (ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

67-11 παρουσιαστὴς τῆς ἐκπομπῆς (ἀνώνυμος συνεργάτης). ἰδιόμελον κυριακῆς Σαμαρείτιδος «᾿Επὶ τὴν πηγήν», ἦχος α΄.

67-12 ἰδιόμελα β΄ ἤχου.

 

    (δημοσίευσι 25/7/2011)