ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Χορῳδίες Θρασυβούλου Στανίτσα

PostHeaderIcon Χορῳδίες Θρασυβούλου Στανίτσα

 

᾿Αρχεον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    ᾿Ηχο­γραφήσεις ἀπὸ τὸ ἀρ­χεῖον τοῦ θεολό­γου καὶ πρωτοψάλτου Πα­να­γιώτη Παπα­σταύ­ρου, παραχωρηθεῖσες στὶς 14/10/2010, τὸν ὁποῖον ἰ­δι­αι­τέρως εὐχαριστῶ. στὸν ἴδιον ἐπίσης ὀφείλονται ἡ ψηφιοποίησις καὶ τὰ κείμενα (λεζάντες) τῶν ἀρ­­χείων. ἐπιμέλεια Δ.Α..

 

1117-16 «Νῦν αἱ δυνάμεις», ἦχος πλ. β΄.

 

1117-17 «Σὲ ὑμνοῦμεν», «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος πλ. α΄ ἐναρμόνιος.

 

1117-18 «Μὴ ἀποστρέψῃς», ἦχος πλ. δ΄.

 

1117-19 «Δοῦλοι Κύριον», ἦχος α΄.

 

1117-20 «Ὅτι κρινεῖ Κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ», κράτημα.

 

1117-21 δοξολογία, ἦχος πλ. α΄ ἐκ τοῦ κε.

 

1117-22 δοξολογία, ἦχος πλ. δ΄.

 

1117-23 ᾀσματικόν, ἦχος α΄.

 

1117-24 ᾀσματικόν, ἦχος β΄.

 

 

(δημοσίευσις 8/6/2012)
᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


    Χορῳδία Θρ. Στανίτσα, ἀπὸ ἐκδήλωσι στὸ Χίλτον, 1970, ἰδιωτικὴ ἠχο­γρά­φησις τῆς ἐκδηλώσεως ὑπὸ ᾿Ανδρέου ᾿Α. (ψηφιοποίησις Δ.Α.)
 

917-02 «Τῇ ὑπερμάχῳ». 
917-03 «᾿Εν τῷ θλίβεσθαί με», ἀντίφωνα πλ. α΄.  
917-04 «Τῷ σωτῆρι Θεῷ» εἱρμοὶ καταβασιῶν ἀναλήψεως εἰς ἀργὸν μέλος. 
917-05 Κεκραγάριον ἀργὸν α΄ ἤχου, ᾿Ιακώβου πρωτοψάλτου τοῦ παλαιοῦ. 
917-06 ἰδιόμελα «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν», «Πάντα χορηγεῖ». 
 

(δημοσίευσις 20/1/2012)

 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

᾿Εκπομπὴ Λυκούργου ᾿Αγγελόπουλου, τρίτη 23/5/1989. χορῳδία Στανίτσα

67-05 κοινωνικὸν μεσοπεντηκοστῆς, μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, ἦχος δ΄.

67-06 κράτημα «μισχάλι», ἦχος λέγετος.

 

(δημοσίευσι 25/7/2011)