ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες χορῳδία Περιστέρη, ὕμνοι ἀναστάσιμοι καὶ τὰ 11 ἑωθινά

PostHeaderIcon χορῳδία Περιστέρη, ὕμνοι ἀναστάσιμοι καὶ τὰ 11 ἑωθινά

 

 
 Συλλογὴ Δημητρίου Κρητικοῦ

 

Χορῳδία Σπυρίδωνος Περιστέρη, ὕμνοι ἀναστάσιμοι ἐκ τῆς ὀκτωήχου.

 

1928-01 ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον 1ον.

 

1928-02 ἑωθινὸν 1ον «Εἰς τὸ ὄρος», α΄.

 

1928-03 ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον 2ον.

 

1928-18 «Πᾶσα πνοὴ» β΄ ἤχου, καὶ στιχηρὰ «Πᾶσα πνοὴ καὶ πᾶσα κτίσις», «Χαίρετε, λαοί», «Ἔρραναν μύρα» (στιχηραρικῶς).

 

1928-04 ἑωθινὸν 2ον «Μετὰ μύρων», β΄.

 

1928-05 ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον 3ον.

 

1928-19 «Πᾶσα πνοὴ» γ΄ ἤχου καὶ στιχηρὰ «Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη», «Εἰς τὸ μνῆμα».

 

1928-06 ἑωθινὸν 3ον «Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας», γ΄.

 

1928-07 ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον 4ον.

 

1928-08 ἑωθινὸν 4ον «Ὄρθρος ἦν», δ΄.

 

1928-09 ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον 5ον.

 

1928-10 «Πᾶσα πνοὴ» καὶ τὰ στιχηρὰ «Κύριε, ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου» (στιχηραρικῶς) καὶ «Κύριε, αἱ γυναῖκες ἔδραμον» (εἱρμολογικῶς), πλ. α΄.

 

1928-11 ἑωθινὸν 5ον «Ὢ τῶν σοφῶν σου», πλ. α΄.

 

 

1929-08 ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον 6ον.

 

 

 

1929-09 «Πᾶσα πνοή», πλ. β΄, καὶ τὸ στιχηρὸν «῾Ο σταυρός σου, Κύριε» (στιχηραρικῶς).

 

 

 

1929-10 ἑωθινὸν 6ον «῾Η ὄντως εἰρήνη», πλ. β΄.

 

1928-12 ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον 7ον.

 

1928-13 «Πᾶσα πνοή» (στιχηραρικῶς), τὰ στιχηρὰ (εἱρμολογικῶς) «᾿Ανέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν» καὶ «Χριστοῦ τὴν ἀνάστασιν» (στὸ ὁποῖο εἶναι λάθος ὁ τονισμὸς τοῦ «οὐ»), καὶ τὸ 7ον ἑωθινὸν «᾿Ιδοὺ σκοτία καὶ πρωί», βαρύς. ἡ διασκευὴ τοῦ κλασσικοῦ μαθήματος στὴν πρώτη φράσι τοῦ ἑωθινοῦ δὲν μὲ βρίσκει σύμφωνο καὶ δὲν θεωρεῖται ἐπιτυχής.

 

 

1929-11 ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον 8ον.

 

 

 

1929-12 «Πᾶσα πνοή», πλ. δ΄, καὶ τὰ στιχηρὰ «Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ» καὶ «Κύριε, ὅπλον» (εἱρμολογικῶς).

 

 

 

1929-13 ἑωθινὸν 8ον «Τὰ τῆς Μαρίας» δάκρυα, πλ. δ΄.

 

 

1928-17 ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον 9ον. ἀναστάσιμον στιχηρὸν (εἱρμολογικῶς) «Κύριε, αἱ γυναῖκες ἔδραμον» καὶ ἑωθινὸν 9ον «῾Ως ἐπ᾿ ἐσχάτων».

 

 

1929-14 ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον 9ον.

 

 

 

1929-01 ἑωθινὸν 9ον «῾Ως ἐπ᾿ ἐσχάτων».

 

 

 

1929-02 ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον 10ον.

 

 

 

1929-03 «Πᾶσα πνοή», πλ. β΄, καὶ τὸ στιχηρὸν «῾Ο σταυρός σου, Κύριε» (στιχηραρικῶς).

 

 

 

1929-04 ἑωθινὸν 10ον «Μετὰ τὴν εἰς ᾅδην κάθοδον», πλ. β΄.

 

 

 

1929-05 ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον 11ον.

 

 

 

1929-06 στιχηρὰ «Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ» καὶ «Κύριε, ὅπλον», πλ. δ΄ (εἱρμολογικῶς).

 

 

 

1929-07 ἑωθινὸν 11ον «Φανερῶν ἑαυτόν», πλ. δ΄.

 

 

1928-20 ἑωθινὸν 11ον «Φανερῶν ἑαυτόν», πλ. δ΄.

 

(δημοσίευσις 28/2/2013)

 

 


 

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Χορῳδία Σπυρίδωνος Περιστέρη. ἡ καταγραφὴ ἔγινε στὴν Πάτρα ἀπὸ ῥαδιοφωνικὲς μεταδόσεις.  δὲν γνωρίζω περισσότερα στοιχεῖα, πότε μετα­δό­θηκαν κ.λπ..

 

16-19 «Πᾶσα πνοὴ» πλ. α΄.

 

16-20 στιχηρὸν «Κύριε, ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου», πλ. α΄.

 

16-21 στιχηρὸν «Κύριε, αἱ γυναῖκες ἔδραμον», πλ. α΄.

 

16-22 «Πᾶσα πνοή», πλ. β΄.

 

16-23 «Πᾶσα πνοή», «᾿Ανέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν», βαρύς.

 

16-24 στιχηρὸν «Χριστοῦ τὴν ἀνάστασιν», βαρύς. (λάθος ὁ τονισμὸς στὸ «οὐ»).

 

(δημοσίευσις 3/2/2010)