ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Πολυφωνικὴ χορῳδία Πάτρας, βυζαντινὸς χορὸς 1988

PostHeaderIcon Πολυφωνικὴ χορῳδία Πάτρας, βυζαντινὸς χορὸς 1988

 

    Συναυλία στὴν Πάτρα τὴν κυριακὴ 27 νοεμβρίου 1988 μὲ θέμα τὰ χρι­στού­γεν­να.  ἡ συναυλία πραγματοποιήθηκε στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ζακυνθηνοῦ, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης.

    Συμμετεῖχαν ὁ Φώτιος Κετσετζῆς μὲ τὴν χορῳδία του «Βυζαντινὴ χορῳδία Χαλανδρίου» καὶ ὁ «Βυζαντινὸς χορὸς τῆς Πολυφωνικῆς Χορῳδίας Πά­τρας».  πληροφορίες γιὰ τὸ πρῶτο μέρος τῆς ἐκδηλώσεως, γιὰ τὴν ἠχογράφησί της καὶ γιὰ τὴν «Βυζαντινὴ χορῳδία Χα­λαν­δρίου» ὑπάρχουν ἐδῶ καὶ ἐδῶ.

    ῾Ο «Βυζαντινὸς χορὸς τῆς Πολυφωνικῆς Χορῳδίας Πά­τρας» εἶχε τότε χοράρχη της τὸν πρωτοψάλτη ᾿Αριστείδη ῾Ροδόπουλο, ὁ ὁποῖος διηύθυνε ἐπιτυχῶς τὴν χορῳδία μέχρι τὸν σεπτέμβριον τοῦ 2000 καὶ ἔκτοτε ἔχει τὴν θέσι τοῦ ἐπιτίμου χοράρχου.  ἀπὸ τὸν ὀκτώβριον τοῦ 2000 μέχρι σή­μερα χοράρχης εἶναι ὁ πρωτοψάλτης, θεολόγος καὶ διευθυντὴς τοῦ ἐκ­κλησια­στικοῦ λυκείου Πατρῶν ᾿Ιωάννη Κόττορος.  φωτογραφία καὶ πληροφορίες γιὰ τὴν χορῳδία στὴν συναυλία τῆς 27ης νοεμβρίου 1988 βλέπε ἐδῶ http://www.symbole.gr/forum/viewtopic.php?f=122&t=670#p2103.

     Περισσότερα στοιχεῖα γιὰ τὶς ἀξιόλογες δραστηριότητες τῆς χορῳδίας ὑπάρχουν στὴν ἱστοσελίδα της http://www.polyphonikipatras.gr/greek/bx.html

 

Δεύτερο μέρος

    Βυζαντινὸς χορὸς «Πολυφωνικῆς χορῳδίας Πάτρας», χοράρχης ᾿Αριστείδης ῾Ροδόπουλος

 

009_ 10 ἀπολυτίκια ἀγίου ᾿Ανδρέου.

009_ 11 κεκραγάριον ἀργόν, ἅγια.

009_ 12 Λῃσταῖς λογισμοῖς περιπεσών (ἡμιτελές).

009_ 13 Λῃσταῖς λογισμοῖς περιπεσών (πλῆρες).

009_ 14 μεγαλυνάρια ὑπαπαντῆς καὶ εἱρμὸς 9ης ᾠδῆς.

009_ 15 Βηθλεέμ, ἑτοιμάζου — ᾿Εξεπλήττετο ὁ ῾Ηρῴδης.

009_ 16 ῞Οτε καιρός (διασκευὴ μέλους ὑπὸ Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου).

009_ 17 Δοξολογία ἀργή, βαρὺς διατονικός.

009_ 18 ἀπολυτίκιον ἁγίου Διονυσίου.

 

(δημοσίευσις 14/7/2009)