ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Βυζαντινὴ χορῳδία Χαλανδρίου, Πάτραι 1988

PostHeaderIcon Βυζαντινὴ χορῳδία Χαλανδρίου, Πάτραι 1988

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Συναυλία στὴν Πάτρα τὴν κυριακὴ 27 νοεμβρίου 1988 μὲ θέμα τὰ χρι­στού­γεν­να.  ἡ συναυλία πραγματοποιήθηκε στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ζακυνθηνοῦ, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης.

    Συμμετεῖχαν ὁ Φώτιος Κετσετζῆς μὲ τὴν χορῳδία του «Βυζαντινὴ χορῳδία Χαλανδρίου» καὶ ὁ «Βυζαντινὸς χορὸς τῆς Πολυφωνικῆς Χορῳδίας Πά­τρας».  πληροφορίες γιὰ τὴν συγκεκριμένη ἠχογράφησι καὶ γιὰ τὴν   «Βυζαντινὴ χορῳδία Χα­λαν­δρίου» ὑπάρχουν ἐδῶ  http://www.symbole.gr/forum/viewtopic.php?f=255&t=576#p1830

    ᾿Ηχογράφησι τῆς συναυλίας πραγματοποιήσαμε ἰδιωτικῶς ὁ Δημήτριος Ξάν­θης καὶ ἐγώ, δηλαδὴ κυρίως ὁ Δημήτρης· γιὰ μένα ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ πραγματοποιοῦσα κάτι τέτοιο.  στὴν συναυλία ὁ μητρο­πο­λίτης Πα­τρῶν, ὁ μακαρίτης Νικό­δη­μος Βαλληνδρᾶς, δὲν εἶχε παρευρεθῆ, ἀλλὰ εἶχε στείλει ἐκπρόσωπο.

    Στὸ πρῶτο μέρος ἔψαλε ἡ «Βυζαντινὴ χορῳδία Χαλανδρίου» ὑπὸ τὸν χοράρχη της, στὸ δεύτερο μέρος ὁ «Βυζαντινὸς χορὸς τῆς Πολυφωνικῆς Χορῳδίας Πάτρας», καὶ στὸ τρίτο μέρος καὶ οἱ δύο χορῳδίες μαζί.

 

Πρῶτο μέρος τῆς ἐκδηλώσεως

 

    Λόγῳ τῶν τεχνικῶν προβλημάτων ποὺ εἴχαμε στὴν ἀρχὴ τῆς συναυλίας, κα­θὼς προσπαθήσαμε νὰ ἠχογραφήσουμε κάτι γιὰ πρώτη φορά, δὲν ἔχου­με δύο ὕμνους τοῦ α΄ μέρους τοῦ προγράμματος.  ἐλπίζω ὅτι κά­ποιοι στὴν Πάτρα θὰ τὰ ἔχουν, διότι τότε εἶχαν  ἠχογραφήσει καὶ ἄλλοι.

 

009_ 01  Προεορτάσωμεν λαοί.  μὲ προβλήματα στὴν ἀρχὴ τῆς ἐγγραφῆς.

009_ 22  ῾Ο ἴδιος ὕμνος, ἀλλὰ μᾶλλον ἀπὸ ἄλλη ἐγγραφὴ μὲ καλλίτερη ποιότητα· δὲν ξέρω περισσότερα· ὁ Δημήτρης εἶχε ἀσχοληθῆ.

009_ 02 Δοῦλοι Κύριον, Χουρμουζίου.

009_ 03 ᾿Ιωσήφ, εἰπὲ ἡμῖν.

009_ 04 Χριστὸς γεννᾶται (καταβασίαι).

009_ 05 ἐξαποστειλάριον, μονῳδία Φώτιος Κετσετζῆς.

009_ 06 αἶνοι χριστουγέννων.

009_ 07 ῞Οτε καιρός.

009_ 08 ῞Αγιος ἅγιος, λειτουργίας μεγάλου Βασιλείου.

009_ 09 κοινωνικὸν χριστουγέννων.

 

(δημοσίευσις 24/5/2009)

 

 

Τρίτο μέρος

 

Οἱ δύο χορῳδίες μαζί

 

009_ 19 Σὲ ὑμνοῦμεν, μονῳδία Φώτιος Κετσετζῆς, — Ἄξιον ἐστίν.

009_ 20 ῞Οσοι εἰς Χριστόν (καὶ δύναμις).

009_ 21 Φήμη μητροπολίτου Νικοδήμου.

 

(δημοσίευσις 14/7/2009)