ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Πατραϊκὸς ῞Ομιλος, συναυλία πρὸς τιμὴν τοῦ ᾿Α. Καραμάνη, 1991

PostHeaderIcon Πατραϊκὸς ῞Ομιλος, συναυλία πρὸς τιμὴν τοῦ ᾿Α. Καραμάνη, 1991

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ῾Η συναυλία τοῦ Πατραϊκοῦ ῾Ομίλου βυζαντινῆς καὶ παραδοσιακῆς μου­σι­κῆς πρὸς τιμὴν τοῦ ᾿Αθανασίου Καραμάνη ἔλαβε χώρα στὸ Δημοτικὸ θέ­α­τρο Πατρῶν τὴν δευτέρα 4 νοεμβρίου 1991 καὶ ὥρα 8 τὸ βράδυ.  ἡ συν­αυ­λία ἀπετελεῖτο ἀπὸ τρία μέρη· στὸ 1ο ἐψάλησαν διάφοροι ὕμνοι ἀπὸ τὸν βυζαντινὸ χορὸ τοῦ Πατραϊκοῦ ῾Ομίλου, στὸ 2ο  μέρος ἡ χορῳδία μαθητῶν τοῦ ᾿Α­θα­νασίου Καραμάνη μὲ χοράρχη τὸν ἴδιο ἀπέδωσε ἐκλεκτὰ μαθήματα, καὶ στὸ 3ο μέρος πάλι ὁ βυζαντινὸς χορὸς τοῦ Πατραϊκοῦ ῾Ομίλου ἐκτέλεσε πα­ρα­δο­σι­ακὰ δημοτικὰ τραγούδια.  γιὰ τὴν ἐκδήλωσι εἶχε τυπωθῆ εἰδικὸ φυλ­λά­δι­ο, τὸ ὁποῖο ἔχω ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ ὁποῖο μεταφέρω ἀρκετὲς πλη­ρο­φο­ρί­ες.

    ῾Ο Πατραϊκὸς ῞Ομιλος βυζαντινῆς καὶ παραδοσιακῆς μου­σι­κῆς εἶχε δη­μι­­­ουρ­γηθῆ τὸ 1990.  χοράρχης ἦταν ὁ ᾿Αθανάσιος Παπα­να­γιώτου, πρω­το­ψάλτης τοῦ ἁγίου ᾿Ανδρέα Πατρῶν καὶ ἐκ τῶν ἀρίστων μα­θη­τῶν τοῦ ᾿Α­θα­να­σίου Καραμάνη, καὶ καλλιτεχνικὸς διευθυντὴς ὁ ᾿Ιωάννης Λεβι­διώτης.  στὸν βυζαντινὸ χορὸ τοῦ ὁμίλου κατὰ τὴν συναυλία συμμετεῖχαν ἐπίσης (μὲ ἀλφαβητικὴ σειρά)· Κωνσταντῖνος ᾿Αθανασόπουλος, Δημήτριος Βαβίλης, Δημήτριος Γαλάνης, Νεκτάριος Γαλάνης, Σπυρίδων Γαλάνης, Γεώργιος Γε­ωρ­γόπουλος, ᾿Αλέκος Γκαβέρας, Γκάντζος ᾿Ανδρέας, Σπυρίδων Γκουρβέλος, Χαράλαμπος Θεοτοκᾶτος, Θεοφάνης Καΐτσας, Χρῖστος Καλημέρης, Νικό­λα­ος Καλλιμάνης, Βασίλειος Καραμπέρος, Παῦλος Καρκούλιας, Γεώργιος Κο­τσόκολος, ᾿Αθανάσιος Κωστήρης (ἀριστερὸς ψάλτης στὸν ἅγιο ᾿Ανδρέα Πατρῶν), Κωνσταντῖνος Μπαλατῆς, Φώτιος Μπαρούτας, Χρῖστος Μίμης, Νι­κό­λαος Μπάρλος, Τάκης Παπαναγιώτου, ᾿Αλέξιος Παπαρηγόπουλος, Νε­κτάριος Πιτσούγκας, Διονύσιος ῾Ρουμελιώτης, ᾿Ανδρέας Σαββανῆς, Δημή­τρι­ος Σιακαλῆς, Γεώργιος Σκούρτας, Χριστοφόρος Τσικνῆς, ᾿Ανδρέας Τσι­μά­ρας, ᾿Αθανάσιος Φιλιπόπουλος.

    ᾿Εδῶ δημοσιεύεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ διαδίκτυο (καθόσον γνωρίζω) καὶ ἀποκλειστικῶς ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» τὸ 1ο μέρος τῆς συναυλίας (ψηφιοποίησις Δ.Α.).

289-01 σύντομος χαιρετισμὸς τοῦ προέδρου τοῦ Πατραϊκοῦ ῾Ομίλου.

289-02 ἀπολυτίκιον ἀποστόλου ᾿Ανδρέου «῾Ως τῶν ἀποστόλων», ἦχος δ΄.

289-03 ὁμιλία τοῦ καλλιτεχνικοῦ διευθυντοῦ ᾿Ιωάννη Λεβιδιώτη.

289-04 ἀνοιξαντάρια Γεωργίου ῾Ραιδεστηνοῦ, πλ. δ΄.

289-05 «Κύριε, ἐκέκραξα» ἀργόν, ᾿Ιακώβου (τοῦ παλαιοῦ), ἦχος β΄.

289-06 «Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ πατρὸς γεννηθέντα», ἀναστάσιμον στιχη­ρὸν ἑσπερινοῦ, ἦχος β΄.

289-07 «Πᾶσα πνοή», ἦχος βαρύς, καὶ «᾿Ανέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν», ἀ­να­στάσιμον στιχηρὸν αἴνων, ἦχος βαρύς.

289-08 δοξολογία ἀργὴ Χουρμουζίου χαρτοφύλακος, βαρὺς ἐναρμόνιος.

289-09 «Σὲ ὑμνοῦμεν» Κωνσταντίνου Πρίγγου, πλ. δ΄.  μονῳδὸς ὁ χο­ράρ­χης ᾿Αθανάσιος Παπαναγιώτου.

289-10 «᾿Αγαπήσω σε» ἀργόν, ᾿Ιακώβου πρωτοψάλτου, ἦχος β΄, καὶ ὁ­μό­ηχον κράτημα ᾿Ιωάννου Μπαλάση, ἦχος β΄.

(δημοσίευσις 1/11/2010)