ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Χορῳδία Θεοδώρου Βασιλικοῦ

PostHeaderIcon Χορῳδία Θεοδώρου Βασιλικοῦ

 

    ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, τρίτη 15/8/1989. (ἠχο­γράφησις καὶ ψη­φι­ο­­ποί­η­σις Δ.Α.).

 

94-10 «Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν, λαοί», ἰδιόμελον τῶν ἀποστίχων τῆς κοι­μή­σεως. χορῳδία Θεοδώρου Βασιλικοῦ.

 

    (δημοσίευσις 9/8/2011)


 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Χορῳδία Θεοδώρου Βασιλικοῦ. ὕμνοι χριστουγέννων· ἀπὸ ἐκπομπὲς τοπι­κῶν σταθμῶν, πρὸ εἰκοσαετίας περίπου.

 

8-18 «῾Η γέννησίς σου», ἀπολυτίκιον, δ΄. 

 

8-19 «Τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ γεννηθέντος», ἰδιόμελον ἑσπερινοῦ, β΄.

 

8-20 «Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί», κάθισμα, δ΄.

 

8-21 «Αὐγούστου μοναρχήσαντος», δοξαστικὸν ἑσπερινοῦ, β΄.

 

8-22 εἱρμοὶ ἑορτῆς «Ἔσωσε λαόν» (ἐπιλογή), α΄. 

 

8-25 «Εὐφραίνεσθε, δίκαιοι», «῾Ο πατὴρ ηὐδόκησε», στιχηρὰ ἰδιόμελα αἴνων, δ΄. 

 

8-26 «Σήμερον γεννᾶται ἐκ παρθένου», πλ. β΄.

 

8-27 «Δεῦτε, χριστοφόροι λαοί» (ἡμιτελές), πλ. α΄.  νομίζω ὅτι εἶναι ἡ χορῳδία τοῦ Βασιλικοῦ, χωρὶς νὰ εἶμαι βέβαιος.

 

 


 

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Μᾶλλον ἀπὸ τὴν ἐκπομπὴ τῆς Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη 21/5/1989 (ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.).  χορῳδία Θ. Βασιλικοῦ.

66-12 ἀπολυτίκιον «Τοῦ σταυροῦ σου τὸν τύπον», κοντάκιον «Κων­σταν­τῖνος σήμερον»

67-01 «Κωνσταντῖνος σήμερον».

 

(δημοσίευσι 21/5/2010)