ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Χορῳδία τῆς μονῆς Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης

PostHeaderIcon Χορῳδία τῆς μονῆς Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

᾿Εκπομπὴ ᾿Αριέττας Παλιατσάρα, 28/5/1989. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

68-01 χορῳδία μονῆς Κυπριανοῦ, «Χριστὸς ἀνέστη» καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ πάσχα.

 

(δημοσίευσις 20/10/2011)

 

 


 


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    Πρόκειται μᾶλλον γιὰ τὴν χορῳδία τῆς μονῆς Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης.  (ἠχογράφησις περὶ τὸ 1989· ψηφιοποίησις Δ.Α., 2010.)

62-07 «Θείας πίστεως» ἀπολυτίκιον, «Ἄξιον ἐστίν», ἕτερον ἀπολυτίκιον πλ. α΄ «᾿Επιστρέψας ἐκ πλάνης». 

62-08 «᾿Εκύκλωσέ με ἄβυσσος», ἀπὸ κανόνα τῆς θεοτόκου· θεοτοκίον, ἦχος α΄. 

(δημοσίευσις 2/6/2010)