ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες χορῳδία Περιστέρη (μικτή), συναυλία

PostHeaderIcon χορῳδία Περιστέρη (μικτή), συναυλία

 

Συλλογὴ Δημητρίου Κρητικοῦ

 

Μικτὴ χορῳδία ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Σπυρίδωνος Περιστέρη, μὲ ἔντονο εὐρωπαϊκὸ ὕφος, ἀποδίδει μονοφωνικῶς ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους, σὲ κάποια συναυλιακὴ ἐκδήλωσι. δὲν γνωρίζω περισσότερα στοιχεῖα, ἀλλὰ ἴσως νὰ ἐπρόκειτο γιὰ συναυλία στὸ ἐξωτερικὸ(;) περὶ τὸ 1986-1987.

 

1927-01 δοξολογία ἀργὴ Χουρμουζίου χαρτοφύλακος, ἦχος βαρὺς ἐναρμόνιος (στίχοι κατ᾿ ἐπιλογήν).

 

1927-02 «Χριστὸς γεννᾶται», «Μάγοι καὶ ποιμένες», «Μεγάλυνον ψυχή μου... Μυστήριον ξένον» (τὸ τελευταῖον ἀργόν), ἐκ τοῦ κανόνος τῶν χριστουγέννων.

 

1927-03 «Αὐγούστου μοναρχήσαντος» (μὲ κανονάρχημα).

 

1927-04 «῾Η παρθένος σήμερον».

 

1927-05 «Ἄστρον ἀνατέταλκεν», εἱρμὸς καλοφωνικός, μετὰ κρατήματος.

 

1927-06 «Μὴ ἀποστρέψῃς», μέγα προκείμενον, ἀργόν, πλ. δ΄.

 

1927-07 «᾿Ατενίσαι τὸ ὄμμα», πλ. δ΄.

 

1927-08 τροπάρια ἐκ τοῦ κανόνος τοῦ ἀκαθίστου (ἐπιλογή), δ΄. καὶ «Τῇ ὑπερμάχῳ» σύντομον, πλ. δ΄.

 

1927-09 «Τὸ μῆλον τὸ εὔοσμον», στίχος καλοφωνικός, ἦχος γ΄, ἀπὸ τὸ ὀκτάηχον μάθημα «῾Ρόδον τὸ ἀμάραντον» Χουρμουζίου τοῦ χαρτοφύλακος.

 

1927-10 ἀλληλουιάριον καὶ «᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος».

 

1927-11 «῾Η πόρνη ἐν κλαυθμῷ», κάθισμα ἀργόν, α΄.

 

1927-12 «Σήμερον κρεμᾶται», πλ. β΄.

 

1927-13 μεγαλυνάρια (ἐγκώμια) ὄρθρου μεγάλου σαββάτου, ἐπιλογὴ ἐκ τῶν τριῶν στάσεων.

 

1927-14 «᾿Αναστάσεως ἡμέρα» (σύντομον) καὶ «῾Ο ἄγγελος ἐβόα... Φωτίζου, φωτίζου» (ἀργὸν) ἐκ τῶν καταβασιῶν τοῦ πάσχα, α΄.

 

1927-15 «᾿Αναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν», δοξαστικόν, πλ. α΄.

 

(δημοσίευσις 28/2/2013)