ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες χορῳδία «Ψαλτικῆς Διάκονοι» (2012)

PostHeaderIcon χορῳδία «Ψαλτικῆς Διάκονοι» (2012)

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Χορῳδία ψαλτικῆς διάκονοι. χοράρχης ὁ ᾿Ιωάννης Τσού­νης.  οἱ παρακάτω δύο ἠχογραφήσεις εἶναι ἀπὸ πρόβες τῆς χορῳδίας ἐντὸς τοῦ 2012.   (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

1881-07 στιχολογία «Θο, Κύριε», πλ. β΄, ἐκ τοῦ ἀναστασιματαρίου (ἀπόσπασμα).

 

1881-08 «Φς λαρόν», β΄, τ ργν κ παραδόσεως.

 


᾿Ακολουθία μεγάλων ὡρῶν χριστουγέννων 2012 

 

Ψάλλει ἡ χορῳδία ψαλτικῆς διάκονοι μὲ χοράρχη τὸν ᾿Ιωάννη Τσού­νης καὶ τὴν συμμετοχὴ 10 ἀκόμη χορῳδῶν. ὁ ἦχος προέρχεται ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἠχογρά­φησι ἐντὸς τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου ᾿Ελευθερίου Γκύζη ᾿Αθηνῶν. συμμετέχουν οἱ ἱερεῖς τοῦ ναοῦ Βαρνάβας Θεοχάρης (ἀρχιμανδρίτης καὶ προϊστάμενος), ᾿Ιωακὶμ ᾿Αιβαλιώτης, καὶ ὁ ἱερεὺς π. Γεώργιος.  τὰ ἰδιόμελα ἐπιλέχθηκαν ἀπὸ διάφορες συλλογὲς-διασκευές (Στεφάνου λαμπαδα­ρίου, ᾿Αλεξάνδρου Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Πρίγγου, ᾿Αθανασίου Καρα­μάνη, Γεωργίου Σύρκα). (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

μεγάλη ὥρα πρώτη

 

1903-02 «Βηθλεέμ, ἑτοιμάζου», πλ. δ΄, μέλος Κ. Πρίγγου.

 

1903-03 «Νῦν προφητικὴ πρόρρησις», γ΄, μέλος Γ. Σύρκα.

 

1903-04 «Τάδε λέγει ᾿Ιωσήφ», πλ. δ΄, μέλος ᾿Αλεξάνδρου Βυζαντίου.


1903-06 εὐαγγέλιον (ἱερεὺς Βαρνάβας Θεοχάρης).

 

1903-07 προεόρτιον κοντάκιον (ἱερεὺς Βαρνάβας Θεοχάρης).

 

μεγάλη ὥρα τρίτη

 

1903-09 «Οὖτος ὁ Θεὸς ἡμῶν», πλ. β΄, μέλος Κ. Πρίγγου.

 

1903-10 «Πρὸ τῆς γεννήσεως τῆς σῆς», πλ. δ΄, μέλος Πρίγγου.

 

1903-11 «᾿Ιωσήφ, εἰπὲ ἡμῖν», γ΄, μέλος ᾿Αλεξάνδρου Βυζαντίου.

 

1903-12 προφητεία (Νικόλαος Τρεμούλης) καὶ ἀπόστολος (Χρῖστος Γκουτσούλας).

 

1903-13 εὐαγγέλιον (ἱερεὺς ᾿Ιωακὶμ ᾿Αιβαλιώτης).

 

1903-14 προεόρτιον κοντάκιον (ἱερεὺς ᾿Ιωακὶμ ᾿Αιβαλιώτης).

 

μεγάλη ὥρα ἕκτη

 

1903-16 «Δεῦτε, πιστοί», α΄, μέλος Γ. Σύρκα.

 

1903-17 «Ἄκουε, οὐρανέ», δ΄, μέλος Κ. Πρίγγου.

 

1903-18 «Δεῦτε, χριστοφόροι λαοί», πλ. α΄, μέλος Πέτρου Πελοποννησίου, συλλογὴ Στεφάνου λαμπαδαρίου.

 

1903-19 ἀνάγνωσις προφητείας. τὸ δὲ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ὁ ᾿Αναστάσιος Ψαχούλας.

 

1903-20 εὐαγγέλιον.

 

1903-21 προεόρτιον κοντάκιον.

 

 

μεγάλη ὥρα ἐνάτη

 

1903-23 «᾿Εξεπλήττετο ῾Ηρῴδης», βαρύς, μέλος Κ. Πρίγγου (διασκευή).

 

1903-24 «῞Οτε ᾿Ιωσήφ», β΄, μέλος ᾿Αθανασίου Καραμάνη.

 

1903-25 «Σήμερον γεννᾶται», ἐμμελὴς ἀπαγγελία ᾿Ιωάννου Τσούνη.

 

1903-26 «Σήμερον γεννᾶται», πλ. β΄, μέλος Πέτρου Πελοποννησίου, κατὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ Στεφάνου λαμπαδαρίου.

 

1903-27 προφητεία (Νικόλαος Τρεμούλης) καὶ ἀπόστολος (Νεκτάριος ᾿Αδάμ).

 

1903-28 εὐαγγέλιον.

 

1903-29 προεόρτιον κοντάκιον.

 

(δημοσίευσις 31/12/2012)