ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ ᾿Ιεροσολύμων Χρῖστος Λεβέντης, λαμπαδάριος πατριαρχείου ᾿Ιεροσολύμων

PostHeaderIcon Χρῖστος Λεβέντης, λαμπαδάριος πατριαρχείου ᾿Ιεροσολύμων

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


     ῾Ο θεολόγος φιλόλογος καὶ ἱεροψάλτης Χρῖστος Λεβέντης ὑπηρέτησε γιὰ 5 χρόνια (1981-1984 καὶ 1988-1990) στὸ πατριαρχεῖο ᾿Ιεροσολύμων, ὅπου διετέλεσε λαμπαδάριος τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αναστάσεως, καθη­γητὴς τῆς ἐκεῖ πατριαρχικῆς σχολῆς, χοράρχης τῆς χορῳδίας μαθητῶν τῆς ἴδιας σχολῆς, καὶ πρωτοψάλτης σὲ διάφορα προσκυνήματα τῶν ἁγίων τόπων.  τὸ βιογραφικό του εἶναι πλούσιο ἀπὸ ἱεραποστολικές, θεολογικές, διδακτικὲς καὶ ψαλτικὲς δραστηριότητες, οἱ ὁποῖες θὰ παρουσιαστοῦν ἀναλυτικώτερα σὲ ἄλλη εὐκαιρία.  θὰ πῶ μόνον ὅτι χάρι καὶ στὴν φι­λο­λογική του ἰδιότητα εἶναι ἀπὸ τοὺς λίγους ποὺ γράφει σωστὰ τὸ ὄνομά του, Χρστος (μὲ -ῖ- καὶ ὄχι μὲ -ῆ-).  ἐδῶ θὰ παρουσιαστῇ ἀπὸ τὸ προ­σ­ω­πι­κὸ ἀρχεῖο τοῦ Χρίστου Λεβέντη σπάνιο ψαλτικὸ ὑλικό, τὸ ὁποῖο δημο­σι­εύ­εται γιὰ πρώτη φορὰ καὶ τὸ ὁποῖο ὁ ἴδιος εὐγενῶς παρεχώρησε.  τὸν εὐχαριστῶ θερμότατα καὶ ἀπὸ τὴν θέσι αὐτή.


     Κατ᾿ ἀρχὰς θὰ ἀκούσουμε μία μοναδικὴ ἠχογράφησι ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας τοῦ ἔτους 1976.  ψάλλει ὁ Χρῖστος Λεβέντης στὸ χωριό του Πλατάνια τῆς ῾Ρόδου, λίγα χρόνια προτοῦ πάῃ στὰ ᾿Ιεροσόλυμα.  μαζί του ψάλλουν οἱ τότε ψάλτες καὶ ὁ ἱερεὺς τοῦ χωριοῦ, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα δὲν μᾶς εἶναι γνωστά.  ἀκοῦμε ἐγγραφὲς ἀπὸ τὸν ὄρθρο τῶν ἀχράντων παθῶν (μεγάλη πέμπτη ἑσπέρας) καὶ ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τῆς πρώτης ἀναστάσεως (μέγα σάββατο πρωί), 22 καὶ 24 ἀπριλίου 1976.  πρέπει ἐδῶ νὰ λεχθῇ ὅτι οἱ ἠχογραφήσεις ἔχουν ὑποστῆ κάποια φθορὰ λόγῳ τῆς πολυκαιρίας. οἱ ἀλλοιώσεις σὲ ὡρισμένα σημεῖα εἶναι ἐμφανεῖς, καθὼς ἡ φωνοταινία ποὺ περιεῖχε αὐτὲς τὶς ἐγγραφὲς μόλις ποὺ διεσώθη ἀπὸ τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφή. (ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

* * *


     ᾿Απὸ τὸν ὄρθρο τῶν ἀχράντων παθῶν (μεγάλη πέμπτη ἑσπέρας), 22 ἀπριλίου 1976.


c741-01 «Σήμερον κρεμᾶται», ὁ ἱερεύς.  c741-01.mp3

c741-02 «Σήμερον κρεμᾶται», Χρῖστος Λεβέντης (δεξιὸς ψάλτης). c741-02.mp3

c741-03 «Μὴ ὡς ᾿Ιουδαῖοι ἑορτάσωμεν», Χρῖστος Λεβέντης. c741-03.mp3

c741-04 τὰ λοιπὰ τροπάρια, ἄλλοι ψάλται. c741-04.mp3

c741-05 «Διὰ ξύλου ὁ ᾿Αδάμ», μακαρισμοί, Χρῖστος Λεβέντης. c741-05.mp3

c741-06 Ἄλλοι μακαρισμοί, ἀπὸ ἄλλους ψάλτας. c741-06.mp3

c741-07 κοντάκιον καὶ οἶκος, Χρῖστος Λεβέντης. c741-07.mp3

c741-08 κανών, Χρῖστος Λεβέντης καὶ ἄλλοι. c741-08.mp3

c741-09 «Τὸν λῃστὴν αὐθημερόν», ἐξαποστειλάριον. c741-09.mp3

c741-10 αἶνοι, Χρῖστος Λεβέντης. c741-10.mp3

c741-11 «᾿Εξέδυσάν με», Χρῖστος Λεβέντης. c741-11.mp3

c741-12 «᾿Επὶ ξύλου βλέπουσα», Χρῖστος Λεβέντης. c741-12.mp3

c741-13 «Ἤδη βάπτεται κάλαμος», Χρῖστος Λεβέντης. c741-13.mp3

c741-14 εὐαγγέλιον, ὁ ἱερεύς. c741-14.mp3

c741-15 «᾿Εξηγόρασας ἡμᾶς», Χρῖστος Λεβέντης καὶ ἄλλοι. c741-15.mp3

 

* * *

     ᾿Απὸ τὴν ἀκολουθία τῆς πρώτης ἀναστάσεως (μέγα σάββατο πρωί), 24 ἀπριλίου 1976.
c741-16 «Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε», Χρῖστος Λεβέντης καὶ ἄλλοι. c741-16.mp3

c741-17 τοπικὸν ἔθιμον, τὸ ὁποῖον ἐξηγεῖ ὁ Χρῖστος Λεβέντης. c741-17.mp3