ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ ᾿Ιεροσολύμων Σωτήριος Λιόσης, ἱεροψάλτης πατριαρχείου ᾿Ιεροσολύμων

PostHeaderIcon Σωτήριος Λιόσης, ἱεροψάλτης πατριαρχείου ᾿Ιεροσολύμων

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

     ᾿Απόστολος βαπτίσματος.  ἀπαγγέλλει ὁ πρωτοψάλτης Σωτήριος Λιόσης, ὁ ὁποῖος εἶχε διακονήσει γιὰ ἱκανὸ διάστημα ὡς ἀριστερὸς ψάλτης στὸν πανίερο ναὸ τῆς ᾿Αναστάσεως ᾿Ιεροσολύμων.

Baptisma 21042009_10.WMA

     ῾Η ἠχογράφησις ἐγένετο ὑπ᾿ ἐμοῦ τὴν τρίτην τοῦ πάσχα, 21 ἀπριλίου 2009, καὶ δημοσιεύεται κατόπιν ἐνημερώσεως καὶ συγκαταθέσεως τοῦ πρωτοψάλτου. τὸ copyright, ὡς εἰκός, ἀνήκει εἰς τὸν ἴδιον τὸν πρωτοψάλτην, εἰς ἐμὲ καὶ εἰς ἕνα ἀκόμη κοινὸν φίλον, ἄνευ τῆς οὐσιαστικῆς συμβολῆς τοῦ ὁποίου δὲν θὰ εἶχε γίνει ἡ παροῦσα ἠχογράφησις.

     Μαζὶ μὲ τὴν παροῦσα ἠχογράφησι νομίζω ὅτι ἀξίζει νὰ ἀκούσῃ κανεὶς καὶ τὴν ἀπαγγελία τοῦ ἰδίου ἀποστόλου ἀπὸ τὸν ᾿Ιάκωβο Ναυπλιώτη (viewtopic.php?f=245&t=473&start=10#p1738), μία παλαιὰ ἠχογράφησι ποὺ ἐδημοσίευσε στοὺς Διαλόγους ὁ σεβαστός μας πρωτοψάλτης Δημήτριος ᾿Ιωαννίδης ἀπὸ τὸ προσωπικό του φωνοαρχεῖο. τὶς δύο ἠχογραφήσεις τὶς χωρίζουν κάπου 80 χρόνια. ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου Ναυπλιώτη πραγματοποιήθηκε, νομίζω, γύρω στὸ 1930, ἡ τοῦ Σωτηρίου Λιόση τὸ 2009· ἡ μία στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνος, καὶ ἡ ἄλλη στὶς ἀρχὲς τοῦ 21ου.

      Προσωπικῶς βρίσκω ὅτι τὰ κοινὰ στοιχεῖα εἶναι πολλά, ἀλλὰ ἀναφέρω μόνον δύο, πολὺ βασικά, ποὺ σήμερα γίνονται ὅλο καὶ πιὸ δυσδιάκριτα· σεμνοπρεπὲς ὕφος ἀπαγγελίας καὶ σεβασμὸς στὸ νόημα τοῦ κειμένου.  θεωρῶ ὅτι ὁ μετριόφρων καὶ σεμνὸς πρωτοψάλτης Σωτήριος Λιόσης, πρώην ψάλτης καὶ αὐτὸς σὲ ἕνα ἄλλο πατριαρχεῖο, συνεχίζει μὲ σεβασμὸ καὶ πιστότητα μία αὐθεντικὴ παράδοσι.  νομίζω ὅτι αὐτὲς οἱ ἀνωτέρω ἠχογραφήσεις μαζὶ μὲ τὶς ἠχογραφήσεις ἑνὸς ἀκόμη συγχρόνου αὐθεντικοῦ πατριαρχικοῦ ψάλτου, τοῦ Βασιλείου ᾿Εμμανουηλίδη ποὺ ἀπαγγέλλει τὸ «Ἄσπιλε, ἀμόλυντε» τῶν χαιρετισμῶν (viewtopic.php?f=232&t=407#p1033, viewtopic.php?f=232&t=407#p1265, viewtopic.php?f=232&t=442#p1266), εἶναι πρότυπα γιὰ τὴν σωστὴ ἀπαγγελία τῶν ἐκκλησιατικῶν ἀναγνωσμάτων.

     [Οἱ ἐν λόγῳ ἠχογραφήσεις τοῦ Βασιλείου ᾿Εμμανουηλιδη στοὺς χαιρετισμοὺς εἶναι ἀποκλειστικότητες τῆς «Συμβολῆς» καὶ δημοσιεύονται ἐδῶ εἰς κοινὸν ὄφελος.]


copyright 2009 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης