ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon Χρῖστος Κολιαβασίλης, ἱερεύς


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    Κυριακὴ προπατόρων 11/12/2011, ναὸς ἁγίου ᾿Ιωάννου Μαρκοπούλου. ψάλλουν δεξιὰ ὁ ἱερεὺς Χρῖστος Κολιαβασίλης (πρῶτος μαθητὴς τοῦ Δημητρίου Σουρλαντζῆ) καὶ ὁ Παναγιώτης Δερμούσης· ἀριστερὰ ὁ κὺρ Γιώργης, μουσικός, γνώστης τῆς ψαλτικῆς καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς, μαθητὴς τοῦ Σπυρίδωνος Περιστέρη μαζὶ μὲ κάποιον πρακτικὸ βοηθό.  τὰ τῆς λειτουργίας ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ μουσικοδιδασκάλου Δημητρίου Σουρλαντζῆ. (ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)

    A) ἀρχεῖα μὲ ἐπιλογὲς ἀπὸ τὴν ἠχογράφησι

1766-01 προσόμοιον αἴνων. 
1766-02 δοξαστικὸν αἴνων ἀπὸ τὸ δοξαστάριον τοῦ Κ. Πρίγγου. 
1766-03 δοξολογία σύντομος, α΄. 
1766-04 ἔναρξις λειτουργίας, εἰρηνικά, ἀντίφωνα, εἴσοδος εὐαγγελίου.
1766-05 τρισάγιον καὶ δύναμις, ἀλληλουιάριον, «Δόξα σοι, Κύριε».
1766-06 χερουβικόν.
1766-07 πληρωτικά, λειτουργικά, «Ἄξιον ἐστίν».
1766-08 «Κύριε, ἐλέησον», «Πάτερ ἡμῶν».
1766-09 κοινωνικόν.
1766-10 πολυέλεος «Δοῦλοι Κύριον».
1766-11 ὕμνοι ἀπολύσεως (τὸ «Πληρωθήτω» ὁ Παναγιώτης Δερμούσης).


    B) ἀρχεῖα μὲ πλήρεις ἐγγραφές

1766a-01 προσόμοια αἴνων. 
1766a-02 δοξαστικὸν αἴνων ἀπὸ τὸ δοξαστάριον τοῦ Κ. Πρίγγου.  Καὶ νῦν «῾Υπερευλογημένη».
1766a-03 δοξολογία σύντομος, α΄. 
1766a-04 ἔναρξις λειτουργίας, εἰρηνικά.
1766a-05 ἀντίφωνα, εἴσοδος εὐαγγελίου.
1766a-06 τρισάγιον καὶ δύναμις.
1766a-07 ἀπόστολος (ἀποσπάσματα) καὶ ἀλληλουιάριον ἀργόν.
1766a-08 εὐαγγέλιον.
1766a-09 χερουβικόν.
1766a-10 πληρωτικά, «Πατέρα, Υἱόν», «Πιστεύω».
1766a-11 λειτουργικά, «Ἄξιον ἐστίν».
1766a-12 «Κύριε, ἐλέησον», «Πάτερ ἡμῶν».
1766a-13 κοινωνικόν.
1766a-14 πολυέλεος «Δοῦλοι Κύριον».
1766a-15 ὕμνοι ἀπολύσεως (τὸ «Πληρωθήτω» ὁ Παναγιώτης Δερμούσης).


(δημοσίευσις 21/1/2012)