ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon ἀνώνυμος κληρικός, ὕμνοι λειτουργίας


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    ἀνώνυμος κληρικός· ὕμνοι λειτουργίας.  διάφορες ἠχογραφήσεις, οἱ περισσότερες ἀχρονολόγητες (ψηφιοποίησις Δ.Α., 2010)


983-13 «῞Οσοι εἰς Χριστὸν» καὶ δύναμις αὐτοῦ.   

982-09 «῞Οσοι εἰς Χριστὸν» καὶ δύναμις αὐτοῦ. 

 

χερουβικά

 

982-10 χερουβικόν. 

987-08 χερουβικὸν α΄ ἤχου, Καραμάνη, σ. 100.
987-03 χερουβικὸν β΄ ἤχου. 
987-01 χερουβικὸν γ΄ ἤχου.
987-04 χερουβικὸν πλ. α΄ ἤχου. 
987-06 χερουβικὸν πλ. δ΄ ἤχου. 

984-4 «Σιγησάτω», ὕμνος ἀντὶ χερουβικοῦ.  δεκέμβριος 1998.

984-8 «Σιγησάτω», ὕμνος ἀντὶ χερουβικοῦ, ἄλλη ἐκτέλεσις.

1753-02 «Σιγησάτω», ὀκτώβριος 2011.

 

λειτουργικά


982-11 κυριελεησάρια, «Παράσχου, Κύριε», λειτουργικά, «Ἄξιον ἐστίν». 

987-02 λειτουργικά γ΄ ἤχου. 
987-09 «Κύριε, ἐλέησον», «Παράσχου, Κύριε» καὶ λειτουργικὰ Καραμάνη, σ. 161 καὶ ἑξῆς.

987-05 «Παράσχου, Κύριε» Πρίγγου ἀπὸ σ. 179, λειτουργικὰ πλ. α΄ Κανελλίδου κατὰ διασκευὴν Καραμάνη, «Ἄξιον ἐστὶν» ᾿Ιακώβου Ναυπλιώτου.
987-07 «Κύριε, ἐλέησον» καὶ «Παράσχου, Κύριε» Κ. Πρίγγου ἀπὸ σ. 216-217, λειτουργικὰ Κανελλίδου, «Ἄξιον ἐστὶ» Καραμάνη σ. 223.

 

ὕμνοι κοινωνικοῦ

 

982-15 κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον». 

984-5 ψαλμὸς 33ος, ἦχος α΄.  δεκέμβριος 1998.

982-13 ψαλμὸς 33 «Εὐλογήσω τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ». 

 984-6 ψαλμὸς 22ος, ἦχος γ΄.  δεκέμβριος 1998.

982-14 ψαλμὸς 22 «Κύριος ποιμαίνει με». 
 

 

ὕμνοι λειτουργίας ᾿Ιακώβου

 

984-3 ὕμνοι λειτουργίας ᾿Ιακώβου.  δεκέμβριος 1998.

984-7 ὕμνοι λειτουργίας ᾿Ιακώβου, ἄλλη ἐκτέλεσις.


1753-01 ὕμνοι λειτουργίας ᾿Ιακώβου, ὀκτώβριος 2011.

(δημοσίευσις 20/1/2012)