ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon ἀνώνυμος κληρικός, ὕμνοι χριστουγέννων


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    ἀνώνυμος κληρικός· ὕμνοι χριστουγέννων.  ἀχρονολόγητες ἠχογραφήσεις (ψηφιοποίησις Δ.Α., 2010)

983-01 κεκραγάρια καὶ ἑσπέρια ἰδιόμελα, ἦχος β΄. 

982-01 κεκραγάρια καὶ ἑσπέρια ἰδιόμελα, ἦχος β΄. 

983-02 Δόξα, Καὶ νῦν, «Αὐγούστου μοναρχήσαντος».   

982-02 Δόξα, Καὶ νῦν, «Αὐγούστου μοναρχήσαντος».  τροπάριον τῶν ἀναγνωσμάτων «Λαθὼν ἐτέχθης». 

983-03 τροπάρια τῶν ἀναγνωσμάτων «Λαθὼν ἐτέχθης» καὶ «᾿Ανέτειλας, Χριστέ». 

983-04 ἀπολυτίκιον «῾Η γέννησίς σου». 
983-05 καθίσματα ὄρθρου καὶ τὸ τροπάριον «Τὰ σύμπαντα σήμερον». 
983-08 ἐξαποστειλάριον «᾿Επεσκέψατο ἡμᾶς». 
983-09 πασαπνοάρια καὶ στιχηρὰ ἰδιόμελα τῶν αἴνων. 
982-05 πασαπνοάρια καὶ στιχηρὰ ἰδιόμελα τῶν αἴνων. 

983-10 δοξαστικὸν τῶν αἴνων «῞Οτε καιρός», πλ. β΄. 

982-06 δοξαστικὸν τῶν αἴνων «῞Οτε καιρός», πλ. β΄.  

983-11 Καὶ νῦν, «Σήμερον ὁ Χριστός», β΄. 

982-07 Καὶ νῦν, «Σήμερον ὁ Χριστός», β΄.  

983-12 ἀπολυτίκιον «῾Η γέννησίς σου» καὶ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς «῾Η παρθένος σήμερον». 

982-08 ἀπολυτίκιον «῾Η γέννησίς σου», κοντάκιον τῆς ἑορτῆς «῾Η παρθένος σήμερον», καὶ τὸ προεόρτιον. 

(δημοσίευσις 20/1/2012)