ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon Νικόδημος Βαλληνδρᾶς, ὕμνοι πεντηκοσταρίου

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος Βαλληνδρᾶς. ἠχογράφησις περὶ τὸ 1988.

 

61-11 «Σαρκὶ ὑπνώσας», «῾Υμνοῦμέν σου, Χριστέ», «Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν».

61-12 δοξαστικὸν «᾿Αναστάσεως ἡμέρα».

 

(δημοσίευσις 13 ἰουνίου 2010)

 

 

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος Βαλληνδρᾶς, κυριακὴ πεντηκοστῆς 1989. (ἠχο­γρά­φησις καὶ ψη­φι­ο­ποίησις Δ.Α.).

 

72-13 «Δεῦτε, λαοί», ἡμιτελές.

72-25 ἀπόστιχα ἑσπερινοῦ γονυκλισίας, ἄγνωστοι ψάλται.

73-01 δοξαστικὸν ἀποστίχων ἑσπερινοῦ γονυκλισίας «Δεῦτε, λαοί», πλ. δ΄.

73-02 ἀπολυτίκιον πεντηκοστῆς.

 

(δημοσίευσις 3/6/2011)