ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon Βαρνάβας Λ. Βασιλείου, ἱερεύς

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Βαρνάβας Λ. Βασιλείου, μουσικώτατος ἱερεὺς ἐκ Κύπρου, ὁ ὁποῖος ἐ­κοι­μήθη πρὸ ἐτῶν σὲ νέα ἡλικία, καθὼς μὲ ἐπληροφόρησαν.  οἱ ὕμνοι πα­ρε­χωρήθησαν σὲ ψηφιακὴ μορφὴ ἀπὸ τὴν συλλογὴν τοῦ ἱερέως Γεωρ­γίου ῾Ρ..

 

 

Παρακλητικὸς κανὼν εἰς τὸν ἅγιον Παρθένιον

 

1598-01 ἔναρξις, «Κύριε, εἰσάκουσον», κ.λπ..

1598-02 ᾠδαὶ 1η καὶ 3η.

1598-03 αἴτησις καὶ κάθισμα.

1598-04 ᾠδαὶ 4η, 5η καὶ 6η.

1598-05 «Διάσωσον».

1598-06 κοντάκιον, προκείμενον.

1598-07 εὐαγγέλιον.

1598-08 πεντηκοστάρια τροπάρια κ.λπ..

1598-09 ᾠδὴ 7η.

1598-10 ᾠδαὶ 8η καὶ 9η.

1598-11 μεγαλυνάρια.

1598-12 «Θεῖος ἱεράρχης», «Δι᾿ εὐχῶν».

 

 

῞Υμνοι τοῦ προφήτου ᾿Ηλιού

 

1599-01 σήμαντρα κ.λπ..

1599-02 κεκραγάρια.

1599-03 στιχηρά, δοξαστικόν.

1599-04 «Τίς μὴ μακαρίσει σε».

1599-05 «Φῶς ἱλαρόν».

1599-06 καθίσματα ὄρθρου.

1599-07 κάθισμα πολυελέου.

1599-08 κοντάκιον καὶ οἶκος, ἐξαποστειλάρια, αἶνοι.

1599-09 στιχηρὰ αἴνων, δοξαστικόν.

1599-10 «Δεῦτε, ὀρθοδόξων ἡ πληθύς».

1599-11 «Δι᾿ εὐχῶν».

 

 

(δημοσίευσις 20/3/2011)