ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon ᾿Επιφάνιος ᾿Αρτέμης, μητροπολίτης Θήρας

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    Σάββατον πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως, 19/12/2009, ἀπόδοσις β΄ ἤχου, ὄρθρος καὶ λειτουργία.  προψάλλεται καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ ἱερομάρτυρος ᾿Ιγνατίου Θεοφόρου μετὰ τῶν ἀκολουθιῶν τῆς ἡμέρας.

    Στὶς ἀκολουθίες ἔψαλεν ἐκ τοῦ ἀναλογίου καὶ ὁ μητροπολίτης Θήρας, ᾿Αμοργοῦ καὶ Νήσων ᾿Επιφάνιος, εἰς δὲ τὸ τέλος τῆς λειτουργίας ἐχορο­στά­τησε στὴν ἐπιμνημόσυνον δέησιν.  ἡ ἠχογράφησις τοῦ μητροπολίτου ψάλ­λον­τος σὲ ἀκολουθία καθημερινῆς, καὶ μάλιστα σὲ ἀκολουθία σαββάτου μὲ «Θεὸς Κύριος», εἶναι μία ἀποκλειστικότης τῆς «Συμβολῆς».  ἐπειδὴ ὁ ἐν λόγῳ σεβάσμιος μητροπολίτης πρότερον διετέλεσεν ἐπὶ μακρὸν ἡγούμενος τῆς μονῆς Χοζοβιωτίσσης ᾿Αμοργοῦ, εἶναι ἄριστος γνώστης καὶ τηρητὴς τοῦ τυπικοῦ, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὶς προσφερόμενες ἠχογραφήσεις.  λει­τουρ­γὸς εἶναι ὁ πολιὸς ἱερεὺς Νικόλαος.  δὲν ὑπῆρχαν μικρόφωνα.

    ἐκ τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὄρθρου

645-06, Θεὸς Κύριος, ἀπολυτίκια. 645-06.mp3

645-07 καθίσματα σαββάτου β΄ ἤχου (λέγονται καὶ τὰ νεκρώσιμα λόγῳ μνημοσύνων). 645-07.mp3

645-08, κανόνες, ὁ α΄ τοῦ σαββάτου β΄ ἤχου (λέγονται καὶ τὰ νεκρώσιμα τροπάρια αὐτοῦ λόγῳ μνημοσύνων), ὁ τοῦ ἁγίου ᾿Ιγνατίου καὶ ὁ τῆς 19ης δεκεμβρίου, ᾠδαὶ α΄ καὶ γ΄· μεσῴδια καθίσματα. 645-08.mp3

645-09 κανόνες, ᾠδαὶ δ΄, ε΄ καὶ f΄, εἱρμός. 645-09.mp3

645-11, εἱρμὸς η΄ ᾠδῆς, «Τὴν τιμιωτέραν» (στιχολογία), εἱρμὸς θ΄ ᾠδῆς, «Ἄξιον ἐστίν», αἴτησις. 645-11.mp3

645-12, ἐξαποστειλάρια. (ἐνῷ ἔλεγε τὸ πρῶτον ἐξαποστειλάριον, ἀκούμ­πησε ἕνα βιβλίο, τὸ ὁποῖο ἄρχισε νὰ πέφτῃ ἀπὸ τὸ ἀναλόγιο. ὁ μητρο­πο­λί­της τὸ ἔπιασε κυριολεκτικῶς στὸν ἀέρα, ἀλλὰ ἔχασε τὸ μέλος τοῦ ἐξαπο­στει­λαρίου.) 645-12.mp3

645-13, δοξολογία μικρά, καὶ πληρωτικά (ἂν καὶ δὲν ἀκούονται στὴν ἠχο­γράφησι, πάντως πρὸ τῆς δοξολογίας ἐστιχολογήθησαν κατὰ τάξιν οἱ ψαλ­μοὶ τῶν αἴνων, οἱ δύο πρῶτοι στίχοι μὲ τὸ ἐφύμνιον «Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ», εἰς δὲ τὸ τέλος Δόξα, Καὶ νῦν, τὸ ἕτερον ἐφύμνιον τῶν αἴνων «Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς»). 645-13.mp3

645-14, ἀπόστιχα μαρτυρικὰ σαββάτου β΄ ἤχου, Δόξα, ἦχος α΄, «Ὢ τῆς στερρᾶς» (τοῦ Θεοφόρου ᾿Ιγνατίου), «᾿Αγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», ἀπολυ­τίκιον τοῦ ἁγίου. 645-14.mp3

    ἀποσπάσματα ἐκ τῆς λειτουργίας

e646-01, «Εὐλογημένη», εἰρηνικά. 646-01.mp3

646-02, ἀντίφωνα τὰ ἀρχαῖα τῆς λειτουργίας. 646-02.mp3

646-03, εἰσοδικόν, ἀπολυτίκια, κοντάκιον. 646-03.mp3

646-04, τρισάγιος ὕμνος (σύντομος), τὸ τέλος τοῦ εὐαγγελίου, «Δόξα σοι, Κύριε».  646-04.mp3

646-07, ἐκτενής, «Πατέρα, υἱόν», «Πιστεύω». 646-07.mp3

646-08 εὐχαριστία, ἐπινίκιος ὕμνος, «Σὲ ὑμνοῦμεν» (τὸ ὁποῖον τὸ ἔψαλε γονατιστός), «Εἴδομεν τὸ φῶς».  646-08.mp3

646-13, ὀπισθάμβωνος καὶ εὐθὺς ὁ ἱεράρχης λέγει τὰ νεκρώσιμα εὐλογη­τάρια καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ μνημοσύνου· κατόπιν ἐψάλη τὸ «Εἴη τὸ ὄνομα», καὶ ἀπόλυσις. 646-13.mp3

 

(δημοσίευσις δευτέρα 21 δεκεμβρίου 2009)