ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon Χρῖστος Κυριακόπουλος ἱερεύς, διάφορες ἠχογραφήσεις

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τοῦ ἔτους 1991. (ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

277-03 «Φῶς ἱλαρόν», ἱερεὺς Χρῖστος Κυριακόπουλος.

 

(δημοσίευσις 22/10/2011)

 

 

    ᾿Απὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τοῦ ἔτους 1989. (ἠχογράφησις καὶ ψη­φι­ο­ποί­ησις Δ.Α.)

71-12 ἀπόσπασμα εὐαγγελίου κυριακῆς πατέρων (πεντηκοσταρίου), μᾶλ­λον π. Χρῖστος Κυριακόπουλος.

(δημοσίευσις 1/6/2011)

 


 

 

διάφορα ἐκ τῆς λειτουργίας

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ ἐκπομπὲς τοῦ ἔτους 1989.

021-01-1 «Εὐλογημένη», εἰρηνικὰ καὶ αἰτήσεις (π. Χρῖστος Κυρια­κόπουλος). 021-01-1.mp3

021-03-2 πληρωτικά, ἐκφωνήσεις κ.λπ. θείας λειτουργίας (π. Χρῖστος Κυριακόπουλος).  021-03 -2.mp3

(δημοσίευσις· σάββατον 20 Φεβ 2010)

 

    'Απὸ ἐκπομπὴ τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, τὸν ὀκτώβριο τοῦ 1988 (περὶ τὶς 22 ἢ 23 τοῦ μηνός).

11-09, Λυκοῦργος ᾿Αγγελόπουλος, πληροφορίες γιὰ τὴν λειτουργία τὴν ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ἀποστόλου ᾿Ιακώβου τοῦ ἀδελφοθέου (ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ καθηγητοῦ ᾿Ιωάννου Φουντούλη).

11-10, ὕμνοι ἀπὸ τὴν λειτουργία τοῦ ἀποστόλου ᾿Ιακώβου τοῦ ἀδελφοθέου, μέλος ᾿Αβραὰμ Εὐθυμιάδη, ψάλλει ὁ πρωτοπρεσβύτερος Χρῖστος Κυριακόπουλος. στὸ τέλος λέγεται καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἀποστόλου.

(δημοσίευσις· 13 ὀκτωβρίου 2009)

 

032-18 ἀπόσπασμα μὲ τοὺς ἴδιους ὕμνους («Μεγαλύνατε τὸν Κύριον», «Πνεῦμα ἅγιον») ἀπὸ ἄλλη ἐκπομπή, μάρτιος 1989. ἡ ποιότητα τοῦ ἤχου δὲν εἶναι καλή.  032-18.mp3

(δημοσίευσις· 14 ἰουνίου 2010) 

 

 

 


 

 

π. Χρῖστος Κυριακόπουλος, ὕμνοι διάφοροι

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ τὴν ἐκπομπὴ «Βυζαντινοὶ ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοι» (μὲ τὴν ᾿Αριέττα Παλιατσάρα;), ἴσως 1η μαΐου 1989.

56-11 «῾Ως γενναῖον ἐν μάρτυσι» προσόμοιον, πρῶτον σύντομον καὶ εἶτα ἀργόν, π. Χρῖστος Κυριακόπουλος. 056-11.mp3

(δημοσίευσις· τετάρτη 9 ἰουνίου 2010)

 

    ᾿Εκφωνεῖ ὁ π. Χρῖστος Κυριακόπουλος.

44-ck1 «Δεῦτε λάβετε φῶς», τὸ ἀναστάσιμον εὐαγγέλιον τῆς παν­νυχίδος, «Χριστὸς ἀνέστη». 044-ck1.mp3

44-ck2 αἰτήσεις στὸν ὄρθρο τῆς κυριακῆς τοῦ πάσχα. 044-ck2.mp3

(δημοσίευσις· τρίτη 20 ἀπριλίου 2010)

 

    ᾿Απὸ τὴν ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ «Αἰνεῖτε» τῆς 29-03-2009, π. Χρῖστος Κυριακόπουλος.

῞Υμνοι δ΄ κυριακῆς νηστειῶν «Δεῦτε ἐργασώμεθα». 05-Track.mp3

Προσόμοια ἑσπέρια καὶ ἀπολυτίκιον. 06-Track.mp3

(δημοσίευσις· δευτέρα 4 μαΐου 2009)

 

    ᾿Απὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τῆς Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη, μεταδοθεῖσα τὸ σάββατον 19 ἢ (τὸ πιθανώτερον) τὴν κυριακὴ 20 νοεμβρίου 1988.

Προσόμοια ἀργὰ ἑσπέρια κεκραγάρια εἰσοδίων (21 νοεμβρίου), ἦχος α΄, π. Χρῖστος Κυριακόπουλος.  

(δημοσίευσις· κυριακὴ 3 μαΐου 2009)

 

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τῶν ᾿Αθηνῶν ποὺ ἠχογραφήθηκε τὸν ὀκτώβριο τοῦ 1993. ψάλλει ὁ π. Χρῖστος Κυριακόπουλος. ψηφιοποίησις ὑπὸ Δ.Α..

337-03 «Σήμερον συγκαλεῖται ἡμᾶς», δοξαστικὸν ἑσπερινοῦ 26ης ὀ­κτω­βρίου, πλ. β΄, μέλος Γεωργίου Σύρκα.  337-03.mp3

337-05 «Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ, πόλις Θεσσαλονίκη», ἦχος α΄, ἰδιόμελον λιτῆς 26ης ὀκτωβρίου, μέλος Γεωργίου Σύρκα.  337-05.mp3

337-11, «Εἰς τὰ ὑπερκόσμια σκηνώματα», ἦχος β΄, ἰδιόμελον πεντη­κο­στάριον 26ης ὀκτωβρίου, μέλος Γεωργίου Σύρκα. 337-Track11.mp3

(δημοσίευσις πέμπτη 15 ὀκτωβρίου 2009)