ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon Σεραφὶμ Τίκας, ἀρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν, διάφοροι ὕμνοι

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Μεγάλη παρασκευὴ πρωὶ 1980 στὴν μητρόπολι ᾿Αθηνῶν, ἑσπερινὸς τῆς ἀποκαθηλώσεως.

 

1068-10 «Κύριε, ἐκέκραξα», α΄ (Σεραφίμ).

 

1068-19 «Φῶς ἱλαρόν» (Σεραφίμ).

 

1068-22 «Καταξίωσον, Κύριε» (Σεραφίμ).

 

1068-24 εἰρήνευσις (Σεραφίμ), κεφαλοκλισία. προσόμοιον ἀποστίχων «῞Οτε ἐκ τοῦ ξύλου σε» (Σεραφίμ).

 

1068-26 Δόξα Πατρί, Καὶ νῦν, «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον» (Σεραφίμ), μὲ κανονάρχημα.

 

(δημοσίευσις 20/10/2010)

 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


11-12, «Τίς θεὸς μέγας», προκείμενον, ἦχος βαρύς. δὲν ξέρω ἡμερομηνία, ἀλλὰ μέσα στὸ 4ο τρίμηνο τοῦ 1988. νομίζω ὅτι εἶναι ὁ μακαρίτης ἀρ­χι­ε­πί­σκοπος ᾿Αθηνῶν Σεραφίμ. 

 

(δημοσίευσις 13/10/2009)

 


     Mητρόπολις ᾿Αθηνῶν 28/4/1989 βράδυ (ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσις), ὄρθρος μεγάλου σαββάτου.

55-04 ἐξαποστειλάριον «ἅγιος Κύριος» καὶ «Πᾶσα πνοή», μακαριστὸς Σεραφίμ. 55-04.mp3

 

(δημοσίευσις 31/5/2010)