ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon Φιλόθεος Ζερβάκος, ἀρχιμανδρίτης

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Ντοκουμέντο! Φιλόθεος Ζερβάκος, κυριακὴ 22 σεπτεμβρίου 1968

 

    Μία ἄγνωστη μέχρι σήμερα καὶ ἀποκλειστικὴ ἠχογράφησις!  ὁ μακα­ρι­στὸς ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος λειτουργῶν στὴν ἱερὰ μονὴ Θα­ψανῶν Πάρου.  ὁμι­λη­τὴς ὁ καθηγητὴς Νικόλαος Νευράκης.  τὰ στοι­χεῖα ἀπὸ τὰ ὁποῖα τεκμαίρομαι τὴν ἡμερομηνία καὶ χρονο­λογία εἶναι τὰ ἑξῆς· εἶναι κυριακή, ἦχος πλ. β΄ (ἐκ τοῦ ἀναστασίμου ἀπο­λυ­τι­κίου), ψάλ­λουν καὶ τὰ ἀπολυτίκια τῶν ἁγίων Κοδράτου καὶ Φωκᾶ (οἱ ἀκολουθίες των ψάλλονται στὶς 22 σεπτεμβρίου), ἀναγνώσματα λέγονται ἀπόστολος μὲν τῆς 15ης κυ­ριακῆς ἐπιστολῶν, εὐαγγέλιον δὲ τῆς 1ης κυρια­κῆς Λουκᾶ.  ὁ μα­κα­ριστὸς Φιλόθεος Ζερβάκος ἐκοιμήθη τὸ 1980 σὲ ἡλικία 96 ἐτῶν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τε­λευταία δεκαετία τῆς ζωῆς του ἦταν ἄρρωστος.  ἐξ ὅ­λων αὐ­­τῶν συνάγεται ὅτι ἡ παροῦσα ἠχογράφησις εἶναι ἡ λειτουργία ποὺ ἐτε­λέ­σθη μᾶλλον τὴν κυριακὴ 22 σεπτεμβρίου 1968, ὅταν ὁ γέροντας ἦταν ἤδη 84 ἐτῶν.  ἔχω πάντως ἕναν προβληματισμὸ γιὰ τὸ ἂν ἡ συγκεκριμένη φωνοταινία εἶναι τὸ πρωτότυπο ἢ ἕνα παλαιὸ ἀντί­γρα­φο.

    ῾Η μοναδικὴ καὶ συγκινητικὴ αὐτὴ ἠχογράφησις ἔφτασε στὰ χέρια μου σὲ μία παλαιὰ φωνοταινία (κασέττα) ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τοῦ ἀγαπητοῦ ψάλτου ᾿Αν­δρέ­ου Α., λόγῳ δὲ τῆς παλαιότητός της σὲ πολλὰ σημεῖα δὲν εἶναι εὐ­κρινής.  προσπάθησα νὰ διατηρήσω ὁλόκληρη τὴν κατα­γρα­φή, ἔστω καὶ ἂν ὁ ἦχος δὲν εἶναι καλός.  ἀφαιρέθηκαν ἐλάχιστα σημεῖα καὶ μόνον ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα δὲν ἀκούγονταν καθόλου.  

    Γιὰ τὸ τυπικὸ καὶ ἄλλα σημεῖα τῆς ἀκολουθίας θὰ μποροῦσαν νὰ γί­νουν ἀρκετὰ σχόλια, ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν δίνω ἑνιαία ὅλη τὴν ἠχογράφησι, ὅπως διασώθηκε, ἐπισημαίνοντας μόνον ὅτι τὸ κήρυγμα γίνεται εὐθὺς μετὰ τὸ εὐαγγέλιον καὶ ὄχι στὸ κοινωνικόν. ἀργότερα θὰ παρουσιάσω τὴν ἀκο­λου­θία χωρισμένη σὲ τμήματα, καὶ τότε θὰ γίνουν περισσότερα σχόλια.

 

 

 (δημοσίευσις· 12 σεπτεμβρίου 2010)