ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon Δημήτριος Νίκου, ἱερεύς

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

῾Ο ἱερεὺς Δημήτριος Νίκου ἐπὶ δεκαετίες εἶναι ἐφημέριος στὴν μητρόπολι ᾿Αθηνῶν καθὼς ἐπίσης καὶ καθηγητὴς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς στὸ ᾨδεῖο ᾿Αθηνῶν, καὶ λειτουργεῖ στὸ παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου ᾿Ελευθερίου πλησίον τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ ᾿Αθηνῶν.

 

1995-4 τὸ εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα τῆς λειτουργίας τοῦ εὐαγγελισμοῦ, δευτέρα 25/3/2013.

 

(δημοσίευσις 8/5/2013)

 


 

Kατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν θεοφανείων, κυριακὴ 6η ἰανουαρίου 2013. ψάλλει ἡ χορῳδία τῆς μητροπόλεως ὑπὸ τὸν πρωτοψάλτη ᾿Απόστολο Παπαδόπουλο καὶ τὸν α΄ δομέστικο Δημήτριο Κανελόπουλο.  ὁ ἦχος προέρχεται ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἠχογράφησι ἐντὸς τοῦ ναϋδρίου. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

1918-18 εἰρηνικά, «Κύριε, ἐλέησον».

 

1918-21 κοντάκιον «᾿Επεφάνης σήμερον», δ΄.

 

1919-03 εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα θεοφανείων.

 

1919-07 πληρωτικά.

 

1919-10 δεήσεις, καὶ ἐκτενής.

 

1919-16 εὐαγγέλιον μεγάλου ἁγιασμοῦ.

 

1919-17 εἰρηνικὰ μεγάλου ἁγιασμοῦ.

 

1919-18 εὐχὴ μεγάλου ἁγιασμοῦ.

 

1919-20 ἀπόλυσις.

 

(δημοσίευσις 8/1/2013)