ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Περιστέρης - Τζελᾶς, χριστούγεννα 1963!

PostHeaderIcon Περιστέρης - Τζελᾶς, χριστούγεννα 1963!


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

᾿Ακολουθία χριστουγέννων 1963 στὴν μητρόπολι ᾿Αθηνῶν!  Σ. Περιστέρης καὶ Εὐάγγελος Τζελᾶς, ἐπὶ ἀρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν Χρυσοστόμου (Β΄) Χατζησταύρου.  ἰδιωτικὴ ἠχογράφησις ἀπὸ τὸ ἀρχεῖον τοῦ ᾿Ανδρέου ᾿Α. (ψηφιοποίησις Δ.Α.)

῾Εσπερινός
1732-01 εἰρηνικά. 
1732-02 κεκραγάρια καὶ ἑσπέρια ἰδιόμελα. 
1732-03 δοξαστικὸν «Αὐγούστου μοναρχήσαντος». 
1732-04 εἴσοδος, «Φῶς ἱλαρόν». 
1732-05 ἀνάγνωσμα 1ον καὶ «Λαθὼν ἐτέχθης», «Καὶ μάγους σοι προσήνεγκεν». 
1732-06 ἀνάγνωσμα 2ον καὶ «᾿Ανέτειλας, Χριστέ», «Μάγους ὁδηγήσας». 
1732-07 ἀνάγνωσμα 3ον καὶ τμῆμα τοῦ ἀποστόλου. 
1732-08 εὐαγγέλιον ἑσπερινοῦ. 
1732-09 «Δόξα σοι, Κύριε»,  ἐκτενής, «Καταξίωσον». 
1732-10 πληρωτικὰ καὶ λοιπά. 
1732-11 ἀπόστιχα ἰδιόμελα. 
1732-12 δοξαστικὸν ἀποστίχων «Εὐφράνθητι, ᾿Ιερουσαλήμ». 
1732-13 τρισάγιον κ.λπ., ἀπολυτίκιον, ἀπόλυσις. 

Ὄρθρος
1732-14 «Θεὸς Κύριος» καὶ ἀπολυτίκιον. 
1732-15 καθίσματα. 
1733-01 ἀναβαθμοί. 
1733-02 προκείμενον, «Πᾶσα πνοή», εὐαγγέλιον ὄρθρου, «Εἰς πολλὰ ἔτη». 
1733-03 πεντηκοστάρια. 
1733-04 «Σῶσον, ὁ θεός, τὸν λαόν σου». κοντάκιον καὶ οἶκος.
1733-05 καταβασίαι καὶ 9η ᾠδή, μὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν Χρυσόστομον (Β΄) Χατζησταύρου εἰς ἡλικίαν 84 ἐτῶν!
1733-06 ἐξαποστειλάριον (ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄ καὶ Ε. Τζελᾶς). 
1733-07 «Κέλευσον», πασαπνοάρια. 
1733-08 «Τὸν δεσπότην», ἀργόν. 
1733-09 στιχηρὰ αἴνων τῆς ἑορτῆς. 
1733-10 δοξαστικὸν αἴνων «῞Οτε καιρός». 
1733-11 Καὶ νῦν, «Σήμερον ὁ Χριστός». 
1733-12 δοξολογία. 

Λειτουργία
1733-13 ἔναρξις, ἀντίφωνα α΄ καὶ β΄, «῾Ο μονογενής». 
1733-14 εἴσοδος, εἰσοδικόν, τροπάρια. 
1733-15 «῞Οσοι εἰς Χριστόν», «Κύριε, ἐπίβλεψον». 


(δημοσίευσις 21/1/2012)
1733-01 ἀναβαθμοί.
1733-02 προκείμενον, «Πᾶσα πνοή», εὐαγγέλιον ὄρθρου, «Εἰς πολλὰ ἔτη».
1733-03 πεντηκοστάρια.
1733-04 «Σῶσον, ὁ θεός, τὸν λαόν σου». κοντάκιον καὶ οἶκος. ὄχι εἰς ψδ
1733-05 καταβασίαι καὶ 9η ᾠδή, μὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν Χρυ-σόστομον (Β΄) Χατζησταύρου εἰς ἡλικίαν 84 ἐτῶν! (εἰς ψδ 1734)
1733-06 ἐξαποστειλάριον (ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄ καὶ Ε. Τζε-λᾶς).
1733-07 «Κέλευσον», πασαπνοάρια.
1733-08 «Τὸν δεσπότην», ἀργόν.
1733-09 στιχηρὰ αἴνων τῆς ἑορτῆς.

1733-10 δοξαστικὸν αἴνων «῞Οτε καιρός».
1733-11 Καὶ νῦν, «Σήμερον ὁ Χριστός».
1733-12 δοξολογία.

Λειτουργία
1733-13 ἔναρξις, ἀντίφωνα α΄ καὶ β΄, «῾Ο μονογενής».
1733-14 εἴσοδος, εἰσοδικόν, τροπάρια.
1733-15 «῞Οσοι εἰς Χριστόν», «Κύριε, ἐπίβλεψον».