ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Περιστέρης-Τζελᾶς, πεντηκοστάριον 1989

PostHeaderIcon Περιστέρης-Τζελᾶς, πεντηκοστάριον 1989

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Αναμετάδοσι ἀπὸ τὴν μητρόπολι ᾿Αθηνῶν, 28/5/1989. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)


68-03 Σ. Περιστέρης, «῾Η πηγὴ τῆς ζωαρχίας», πλ. β΄.

 

(δημοσίευσις 20/10/2011)

 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Σ. Περιστέρης, Ε. Τζελᾶς, ἠχογράφησις 14/5/1989.

61-15 εἱρμοὶ κανόνος πάσχα.

 

(δημοσίευσις 13/6/2010)


 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Μητροπολιτικὸς ναὸς ᾿Αθηνῶν, πεντηκοστὴ 1989 ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσι. (ἠχο­γρά­φησις καὶ ψη­φι­ο­ποίησις Δ.Α.)

 

72-15 στιχηρὰ πεντηκοστῆς εἱρμολογικὰ δ΄ ἤχου.

72-16 δοξαστικὸν «Βασιλεῦ οὐράνιε».

72-17 ἀπόστιχα τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς γονυκλισίας, ἦχος γ΄ (Περιστέρης – Τζελᾶς).

72-18 δοξαστικὸν «Δεῦτε, λαοί», πλ. δ΄, Εὐ. Τζελᾶς.

73-03 ἀπολυτίκιον.

 

(δημοσίευσις 3/6/2011)